Pereiti į pagrindinį turinį

Mūsų užduotys

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA) – tai Europos Sąjungos agentūra, kuriai patikėta padėti valstybėms narėms taikyti ES prieglobsčio, tarptautinės apsaugos ir priėmimo sąlygų teisės aktų paketą – bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS).

EUAA veikia kaip valstybėms narėms skirtų tarptautinės apsaugos srities išteklių centras, galintis teikti įvairių formų praktinę, teisinę, techninę, patariamąją ir operatyvinę pagalbą. Agentūra nepakeis nacionalinių prieglobsčio ar priėmimo srities institucijų – atsakomybė už savo šalies procedūras ir sistemas tenka tik joms.

Svarbiausias EUAA darbo tikslas yra pasiekti, kad laikantis ES įpareigojimų, visų ES+ valstybių narių prieglobsčio procedūros būtų suderintos, t. y., kad žmogus, paprašęs prieglobsčio kurioje nors ES+ valstybėje narėje, visuomet sulauktų tokio paties savo prašymo nagrinėjimo rezultato. Be to, nesvarbu, kurioje valstybėje narėje prašytojas pateikia savo prašymą, jam visada turėtų būti taikoma panaši procedūra ir panašios sąlygos ir suteiktos tokios pačios teisės, pareigos ir priėmimo sąlygos.

 

Mūsų užduotys

Bendra Europos prieglobsčio sistema (BEPS) – tai teisiškai privalomos taisyklės ir procedūros, kurių valstybės narės turi laikytis siekdamos užtikrinti, kad tarptautinės apsaugos prašytojų teisės būtų visapusiškai gerbiamos. Ji taip pat padeda nustatyti, kurie žmonės neatitinka tarptautinės apsaugos reikalavimų ir juos grąžinti į jų kilmės šalį.

 • EUAA pavesta padėti valstybėms narėms taikyti ES tarptautinės apsaugos teisės aktų paketą – bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS).
 • Agentūra siekia padėti valstybėms narėms sukurti sparčias ir efektyvias prieglobsčio procedūras ir kokybiškas priėmimo sąlygas.
 • Svarbiausias EUAA darbo tikslas yra pasiekti, kad visų ES+ valstybių narių prieglobsčio procedūros būtų suderintos.
 • To siekdama EUAA, iš pradžių svarbesne laikiusi techninę pagalbą, dabar lygiai taip pat vertina ir operatyvinę ir gebėjimų stiprinimo pagalbą.
 • EUAA yra valstybėms narėms skirtų tarptautinės apsaugos srities išteklių centras, galintis teikti įvairių formų praktinę, teisinę, techninę, patariamąją ir operatyvinę pagalbą.
 • Agentūra nepakeis nacionalinių prieglobsčio ar priėmimo srities institucijų – atsakomybė už šalies gautus prieglobsčio prašymus tenka tik joms. 
   

Kad šie tikslai būtų pasiekti, EUAA valstybėms narėms teikia trejopą pagalbą: 

EUAA teikia sudėtingas technines ir specializuotas pagalbos priemones, kurių skaičius nuolat auga. Būtent:

 • skelbia gaires dėl konkrečių kilmės šalių; 
 • renka, analizuoja ir platina prieglobsčio srities duomenis ir prognozes; 
 • teikia gaires, rekomendacijas ir gerosios patirties pavyzdžius, kaip efektyviai ir kokybiškai taikyti BEPS;
 • atsako į valstybių narių patarimų ir informacijos užklausas;
 • plėtoja IRT platformas ir duomenų bazes, padedančias didinti prieglobsčio sistemų veiksmingumą ir efektyvumą; 
 • kuria praktines priemones, padedančias siekti bendrų standartų ir kokybiškų procesų; 
 • pataria dėl teisinių pareigų;
 • renka ir sistemina informaciją apie valstybių narių taikomas procedūras ir 
 • padeda sudaryti geresnes sąlygas keistis įvairių prieglobsčio sričių ekspertinėmis žiniomis.

Nuo 2023 m. EUAA taip pat bus pavesta stebėti, kaip valstybės narės vykdo ES prieglobsčio ir priėmimo įsipareigojimus. Taip ji galės nustatyti trūkumus ir kartu su nacionalinėmis institucijomis siekti juos pašalinti.

Agentūra sparčiai plėtė operatyvinę pagalbą valstybėms narėms – ir pagalbos lygius, ir operacijų mastą. Operatyvinė pagalba dabar yra pagrindinė Agentūros veiklos dalis. Šiuo metu daugiau kaip 100 vietų įvairiose valstybėse narėse dirba beveik 2 000 EUAA išsiųstų darbuotojų. Be to, prireikus EUAA gali pasinaudoti prieglobsčio pagalbos rezervu, kuriame yra 500 valstybių narių pareigūnų. Šie pagalbiniai Dublino skyrių darbuotojai rengia informacinius renginius ir mokymus, padeda vykdyti išlaipinimo veiksmus, palengvina perkėlimą į kitas valstybes nares, registruoja prašymus, rengia pokalbius su prieglobsčio prašytojais, ruošia nuomones dėl sprendimo, padeda antrosios instancijos sprendimų priėmėjams ir bendradarbiaudami su institucijomis siekia tobulinti procedūras ir sąlygas.

EUAA operacijos yra trumpalaikio pobūdžio, jų tikslas – palengvinti valstybių narių institucijoms tenkančią naštą, gerinti kokybės standartus ir ilgainiui užtikrinti nacionalinių sistemų atsparumą.

Nacionalinių prieglobsčio ir priėmimo pareigūnų mokymas padeda užtikrinti bendrą kokybišką BEPS standartų taikymą. EUAA rengia daugelio specializuotų ES prieglobsčio ir priėmimo teisės sričių modulius ir vykdo nacionalinių pareigūnų ir nacionalinių instruktorių mokymus. Šiuo metu mokymo programą sudaro 30 modulių. Mokymuose jau dalyvavo per 50 000 žmonių. Ateityje EUAA planuoja pasiūlyti savo mokymų kvalifikacinius standartus, kurie užtikrintų, kad sėkmingai baigęs kurį nors modulį (arba kelis modulius) asmuo būtų laikomas įgijusiu aukščiausius ES standartus atitinkančias žinias.

EUAA vertybės

Agentūros vertybės 

 • Pagalba – valstybėms narėms ir suinteresuotiesiems subjektams; 
 • Atsakomybė – tiems, kuriems reikia apsaugos, kaip to reikalauja ES pamatinės vertybės; 
 • Ekspertinės žinios – bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) taisyklių ir teisinių pareigų išmanymas; 
 • Atsakas – į iššūkius ir kintančius poreikius, su kuriais valstybės narės susiduria siekdamos tinkamai valdyti savo prieglobsčio ir priėmimo tarnybas; 
 • Atsparumas – į ateitį orientuota tarptautinės apsaugos erdvė Europoje, kurią galima pritaikyti nepažeidžiant žmogaus teisių ir apsaugos sąlygų; 
 • Efektyvumas – atsakingai ir efektyviai panaudojant viešuosius išteklius tiek pačioje Agentūroje, tiek Europai įgyvendinant BEPS.