Skip to main content

X’Nagħmlu

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil (EUAA) hija aġenzija tal-Unjoni Ewropea li għandha l-mandat li tappoġġa lill-Istati Membri fl-applikazzjoni tal-pakkett tal-liġijiet tal-UE li jirregola l-ażil, il-protezzjoni internazzjonali u l-kundizzjonijiet tal-akkoljenza, magħruf bħala s-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil (SEKA).

L-EUAA taġixxi bħala riżors għall-Istati Membri fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali, bil-kapaċità li tiġi pprovduta għajnuna prattika, legali, teknika, ta’ konsulenza u operazzjonali f’ħafna formati. L-Aġenzija ma tissostitwixxix l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-ażil jew l-akkoljenza, li finalment huma kompletament responsabbli mill-proċeduri u s-sistemi tagħhom.

L-għan aħħari tal-ħidma tal-EUAA huwa li tintlaħaq sitwazzjoni fejn il-prattiki tal-ażil fl-Istati Membri kollha tal-UE+ ikunu armonizzati skont l-obbligi tal-UE, u dan ifisser li applikazzjoni ta’ individwu fi kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri tal-UE+ se tirċievi dejjem l-istess riżultat. Bl-istess mod, applikant dejjem se jgħaddi minn proċedura simili b’kundizzjonijiet simili, irrilevanti minn liema Stat Membru japplika fih, u se jgawdi mill-istess drittijiet, obbligi u kundizzjonijiet ta’ akkoljenza.

 

X’Nagħmlu

Is-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil (SEKA), tistabbilixxi r-regoli u l-proċeduri legalment vinkolanti li l-Istati Membri għandhom isegwu sabiex jiggarantixxu li d-drittijiet tal-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali jiġu rrispettati bis-sħiħ. Dan jiżgura wkoll li dawk li ma jikkwalifikawx għall-protezzjoni internazzjonali jiġu identifikati u jistgħu jintbagħtu lura lejn il-pajjiż ta’ oriġini tagħhom.

 • Il-mandat tal-EUAA huwa li tappoġġa lill-Istati Membri fl-applikazzjoni tal-pakkett tal-liġijiet tal-UE li jirregola l-protezzjoni internazzjonali, magħruf bħala s-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil (SEKA);
 • L-Aġenzija taħdem biex tgħin lill-Istati Membri jiżguraw proċeduri tal-ażil rapidi u effiċjenti, kif ukoll standards tal-akkoljenza ta’ kwalità għolja.
 • L-għan aħħari tal-ħidma tal-EUAA huwa li tintlaħaq sitwazzjoni fejn il-prattiki tal-ażil fl-Istati Membri kollha tal-UE+ jiġu armonizzati;
 • Biex tagħmel dan, l-EUAA pprogressat minn enfazi inizjali dwar appoġġ tekniku għal fokus ugwali dwar l-iskjerament tal-għajnuna operazzjonali u l-bini tal-kapaċitajiet.
 • L-EUAA hija riżors għall-Istati Membri fil-qasam tal-protezzjoni u l-akkoljenza internazzjonali, bil-kapaċità li tiġi pprovduta għajnuna prattika, legali, teknika, ta’ konsulenza u operazzjonali f’ħafna formati;
 • L-Aġenzija ma tissostitwixxix l-awtoritajiet tal-ażil nazzjonali, li huma kompletament responsabbli mill-każijiet nazzjonali tal-ażil. 
   

Sabiex jinkisbu dawn l-għanijiet, l-EUAA tgħin lill-Istati Membri permezz ta’ tliet pilastri ta’ appoġġ: 

L-EUAA tipprovdi firxa li dejjem tespandi ta’ miżuri ta’ appoġġ li huma tekniki u speċjalizzati ħafna. Dawn jinkludu:

 • il-pubblikazzjoni tal-Pajjiż ta’ Oriġini u l-Materjali ta’ Gwida; 
 • il-ġbir, l-analiżi u t-tqassim tad-data u tal-previżjonijiet tal-ażil; 
 • il-forniment ta’ gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki dwar l-applikazzjoni effettiva u ta’ kwalità għolja tas-SEKA;
 • l-għoti ta’ tweġibiet għal talbiet għal pariri u informazzjoni mill-Istati Membri;
 • l-iżvilupp ta’ pjattaformi tal-ICT u bażijiet tad-data li huma mmirati lejn sistemi tal-ażil aktar effettivi u effiċjenti; 
 • l-iżvilupp ta’ għodod prattiċi għall-kisba ta’ standards komuni u proċessi ta’ kwalità għolja; 
 • konsulenza dwar l-obbligi legali;
 • l-immappjar tal-prattiki fi Stati Membri differenti; u 
 • l-iffaċilitar ta’ networks ta’ għarfien espert f’oqsma differenti tal-ażil.

Mill-2023, l-EUAA se jkollha wkoll il-mandat li timmonitorja l-applikazzjoni tal-obbligi tal-ażil u tal-akkoljenza tal-UE mill-Istati Membri. Dan se jippermetti lill-Aġenzija tidentifika n-nuqqasijiet u taħdem mal-awtoritajiet nazzjonali biex tindirizzahom.

L-Aġenzija malajr espandiet l-għajnuna operazzjonali tagħha għall-Istati Membri, kemm f'dak li hu l-livelli tal-għajnuna kif ukoll fid-daqs tal-operazzjonijiet tagħha. L-operazzjonijiet issa jiffurmaw parti ewlenija mill-attivitajiet tal-Aġenzija. L-EUAA bħalissa għandha kważi 2 000 membru tal-persunal skjerat f’aktar minn 100 post f’diversi Stati Membri. Grupp ta’ Riżerva tal-Ażil ta’ madwar 500 uffiċjal mill-Istati Membri jista’ jintuża wkoll mill-EUAA jekk dan ikun meħtieġ. Dan il-persunal jappoġġa lill-unitajiet f’Dublin, jipprovdi attivitajiet ta’ informazzjoni u taħriġ, jgħin fl-iżbark, jiffaċilita r-rilokazzjoni lejn Stati Membri oħra, jagħmel ir-reġistrazzjonijiet, iwettaq intervisti tal-ażil, jabbozza opinjonijiet ta’ deċiżjonijiet, jgħin lil min jieħu d-deċiżjonijiet fit-tieni istanza u jaħdem mal-awtoritajiet biex jittejbu l-proċeduri u l-kundizzjonijiet.

L-operazzjonijiet tal-EUAA huma maħsuba li jkunu temporanji fid-durata tagħhom u jgħinu jtaffu l-pressjonijiet fuq l-awtoritajiet tal-Istati Membri, itejbu l-istandards tal-kwalità u jikkontribwixxu għal sistemi nazzjonali aktar reżiljenti fit-tul.

It-taħriġ tal-uffiċjali nazzjonali tal-ażil u tal-akkoljenza jiżgura applikazzjoni komuni ta’ livell għoli tal-istandards tas-SEKA. L-EUAA tiżviluppa l-moduli f’bosta oqsma speċjalizzati tal-liġi u tal-prattiki tal-UE dwar l-ażil u l-akkoljenza, kif ukoll tagħti t-taħriġ lill-uffiċjali nazzjonali u lill-istrutturi nazzjonali (ħarreġ lil min iħarreġ). Il-kurrikulu tat-taħriġ bħalissa għandu 30 modulu, li twasslu lil aktar minn 50 000 parteċipant. Fil-futur, l-EUAA għandha l-għan li toffri standards kwalifikati għat-taħriġ tagħha u dan jipprovdi assigurazzjoni li t-tlestija b’suċċess ta’ kwalunkwe modulu tfisser li l-individwu ġie mħarreġ sal-ogħla livelli tal-UE.

Il-Valuri tal-EUAA

Il-valuri tal-Aġezija huma: 

 • Appoġġ – għall-Istati Membri u għall-partijiet ikkonċernati; 
 • Responsabbiltà – lejn dawk li jeħtieġu protezzjoni, f’konformità mal-valuri li l-UE issawret fuqhom; 
 • Għarfien Espert – fir-regoli u l-obbligi legali li jiffurmaw is-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil (SEKA); 
 • Rispons – għall-isfidi u għall-bżonnijiet li jinbidlu tal-Istati Membri fil-ġestjoni b’mod adegwat tas-servizzi tal-ażil u tal-akkoljenza tal-Istati Membri; 
 • Reżiljenza – ta’ qasam Ewropew validu għall-futur ta’ protezzjoni internazzjonali li kapaċi jadatta mingħajr ma jiġi ssagrifikat ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-protezzjoni; 
 • Effiċjenza – permezz tal-użu responsabbli u effettiv tar-riżorsi pubbliċi, kemm fi ħdan l-Aġenzija kif ukoll fl-implimentazzjoni tas-SEKA mill-Ewropa.