Skip to main content

Agencija Evropske unije za azil (EUAA) je agencija Evropske unije, pooblaščena za podporo državam članicam pri uporabi svežnja zakonodaje EU, ki ureja področje azila, mednarodne zaščite in pogojev za sprejem, znanega kot skupni evropski azilni sistem (CEAS).

Agencija EUAA deluje kot vir, ki državam članicam zagotavljanja najrazličnejšo praktično, pravno, tehnično, svetovalno in operativno pomoč na področju mednarodne zaščite. Agencija ne nadomešča nacionalnih organov za azil ali sprejem, ki so navsezadnje v celoti odgovorni za svoje postopke in sisteme.

Končni cilj njenega dela je vzpostaviti razmere, v katerih bodo azilne prakse v vseh državah članicah EU+ usklajene z zahtevami EU, kar pomeni, da bo prošnja nekega posameznika v kateri koli državi članici EU+ vedno enako obravnavana. Podobno bo prosilec vedno šel skozi podoben postopek pod podobnimi pogoji, ne glede na to, v kateri državi članici bo prošnjo vložil, ter bo užival enake pravice, obveznosti in pogoje za sprejem.

 

Kaj delamo?

Skupni evropski azilni sistem (CEAS) določa pravno zavezujoča pravila in postopke, ki jih morajo države članice upoštevati, da se zagotovi popolno spoštovanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito. Prav tako zagotavlja, da se osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za mednarodno zaščito, identificirajo in jih je mogoče vrniti v njihovo izvorno državo.

 • Naloga agencije EUAA je podpirati države članice pri uporabi svežnja zakonodaje EU, ki ureja področje mednarodne zaščite, znanega kot skupni evropski azilni sistem (CEAS).
 • Agencija si prizadeva pomagati državam članicam pri zagotavljanju hitrih in učinkovitih azilnih postopkov ter visokokakovostnih standardov za sprejem.
 • Končni cilj dela agencije je doseči razmere, v katerih bodo azilne prakse v vseh državah članicah EU+ usklajene.
 • V ta namen je agencija svojo izhodiščno usmeritev zgolj v zagotavljanje tehnične pomoči razširila na prav tako pomembno zagotavljanje operativne pomoči in pomoči pri krepitvi zmogljivosti.
 • Agencija deluje kot vir, ki državam članicam zagotavljanja najrazličnejšo praktično, pravno, tehnično, svetovalno in operativno pomoč na področju mednarodne zaščite in sprejema.
 • Agencija ne nadomešča nacionalnih azilnih organov, ki so v celoti odgovorni za svoje nacionalne azilne zadeve. 
   

Da bi dosegli te cilje, agencija EUAA pomaga državam članicam prek treh stebrov podpore: 

Agencija EUAA zagotavlja čedalje širši nabor zelo tehničnih in specializiranih podpornih ukrepov, in sicer:

 • objavljanje gradiva o izvornih državah in smernic; 
 • zbiranje, analiziranje in razširjanje podatkov in napovedi o azilu; 
 • pripravljanje smernic, priporočil in dobrih praks za učinkovito in kakovostno uporabo skupnega evropskega azilnega sistema;
 • odgovarjanje na prošnje držav članic za nasvete in informacije;
 • razvoj platform in podatkovnih zbirk IKT, namenjenih vzpostavitvi uspešnejših in učinkovitejših azilnih sistemov; 
 • razvoj praktičnih orodij za doseganje skupnih standardov in kakovostnih postopkov; 
 • svetovanje o pravnih obveznostih;
 • kartiranje praks v različnih državah članicah in 
 • spodbujanje mrež strokovnega znanja na različnih področjih azila.

Od leta 2023 bo agencija EUAA pooblaščena tudi za spremljanje, kako države članice izvajajo obveznosti glede azila in sprejema. Tako bo lahko ugotovila pomanjkljivosti in sodelovala z nacionalnimi organi pri njihovem odpravljanju.

Agencija je hitro razširila svojo operativno pomoč državam članicam, tako v smislu ravni pomoči kot tudi obsega svojih operacij. Operacije so zdaj osrednji del njenih dejavnosti. V agenciji je trenutno zaposlenih skoraj 2 000 oseb, ki delujejo na več kot 100 lokacijah v različnih državah članicah. Po potrebi lahko agencija uporabi tudi rezervno skupino 500 strokovnjakov za azil iz držav članic. Ti uslužbenci pomagajo dublinskim enotam, skrbijo za obveščanje in usposabljanje, pomagajo pri izkrcanju, omogočajo lažjo premestitev v druge države članice, izvajajo registracije, vodijo razgovore o azilu, pripravljajo mnenja o odločitvah, pomagajo nosilcem odločanja na drugi stopnji ter sodelujejo s pristojnimi organi za izboljšanje postopkov in pogojev.

Dejavnosti agencije naj bi bile začasne narave in naj bi pomagale ublažiti pritiske na organe držav članic, izboljšale standarde kakovosti in dolgoročno prispevale k odpornejšim nacionalnim sistemom.

Z usposabljanjem nacionalnih uradnikov za azil in sprejem se zagotavlja enotna uporaba standardov skupnega evropskega azilnega sistema na visoki ravni. Agencija EUAA pripravlja najrazličnejše module na številnih specializiranih področjih zakonodaje EU na področju azila in sprejema ter izvaja usposabljanje za nacionalne uradnike in nacionalne inštruktorje (usposabljanje izvajalcev usposabljanj). Program usposabljanja trenutno vsebuje 30 modulov, katerih se je doslej udeležilo že več kot 50 000 slušateljev. V prihodnosti namerava ponuditi kvalificirane standarde za svoje usposabljanje, ki bodo dokaz, da je posameznik po uspešnem zaključku katerega koli modula usposobljen na najvišji ravni EU.

Vrednote Agencije Evropske unije za azil

Temeljne vrednote agencije so: 

 • podpora državam članicam in deležnikom; 
 • odgovornost do tistih, ki potrebujejo zaščito, v skladu z vrednotami, na katerih temelji EU; 
 • strokovno znanje na področju pravil in pravnih obveznosti, ki tvorijo skupni evropski azilni sistem (CEAS); 
 • odzivnost na izzive in spreminjajoče se potrebe držav članic pri ustreznem upravljanju njihovih azilnih in sprejemnih služb; 
 • odpornost evropskega območja mednarodne zaščite, ki bo kos izzivom prihodnosti in se bo lahko prilagodil, ne da bi pri tem zmanjšali obseg spoštovanja človekovih pravic in zaščite posameznikov; 
 • učinkovitost prek odgovorne in učinkovite uporabe javnih sredstev, tako v sami agenciji kot tudi pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema v Evropi.