Премини към основното съдържание

Нашата дейност

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) е агенция на Европейския съюз, чиято задача е да оказва подкрепа на държавите членки в прилагането на законодателството на ЕС в областта на убежището, международната закрила и условията за приемане, познати също така като Общата европейска система за убежище (ОЕСУ).

По отношение на държавите членки EUAA изпълнява ролята на ресурс в областта на международната закрила, който може да предоставя практическа, правна, техническа, консултативна и оперативна помощ по много различни начини. Агенцията не е заместител на националните системи за предоставяне на убежище и прием, които продължават да носят отговорността за собствените си процедури и системи.

Крайната цел на дейността на EUAA е постигане на равновесно  положение, в което практиките по отношение на убежището в държавите от ЕС и партньорите им са съгласувани със задълженията им в ЕС, което означава, че подаването на молба за закрила в която и да е от страните на ЕС и техните партньори ще води до един и същ резултат. Аналогично, независимо в коя държава членка подава молбата си, кандидатът винаги ще преминава през една и съща процедура при сходни условия и ще се ползва от едни и същи права, задължения и условия на прием.

 

Нашата дейност

Общата европейска система за убежище (ОЕСУ) определя правно обвързващи правила и процедури, които държавите членки трябва да следват, за да се гарантира, че правата на кандидатите за международна закрила се спазват. Нейната рамка гарантира, освен това, че лицата, които не отговарят на условията за предоставяне на международна закрила, могат да бъдат върнати в страната на произход.

 • Задачата на EUAA е да подпомага държавите членки да прилагат законодателството на ЕС по отношение на международната закрила, познато като Общата европейска система за убежище (ОЕСУ)
 • Агенцията помага на държавите членки да провеждат бързи и ефикасни процедури по убежище, както и да осигуряват високи стандарти на прием.
 • Крайната цел на нашата дейност е да постигнем положение, в което практиките в областта на убежището в държавите от ЕС и техните партньори са уеднаквени.
 • За да се постигне тази цел, дейността на EUAA се разви от първоначално насочена към техническа помощ към еднакво ориентирана към разполагане на оперативна помощ и изграждане на капацитет.
 • По отношение на държавите членки EUAA изпълнява ролята на ресурс в областта на международната закрила, който може да предоставя практическа, правна, техническа, консултативна и оперативна помощ по много различни начини.
 • Агенцията не е заместител на националните системи за предоставяне на убежище и прием, които продължават да носят отговорност за случаите, свързани в убежището, на национално ниво. 
   

За да постигнем тези цели, помощта от EUAA за държавите членки е структурирана в три стълба: 

EUAA предоставя постоянно растящ набор от високотехнологични и специализирани помощни мерки. Те включват:

 • публикуване на материали за страната на произход; 
 • събиране, анализ и разпространение на данни и прогнози в областта на убежището; 
 • насоки, препоръки и най-добри практики по отношение на ефективното и висококачествено прилагане на ОЕСУ;
 • отговори на запитвания за съвети и информация от държавите членки;
 • разработване ИКТ платформи и бази данни с цел изграждане на по-ефективни и ефикасни системи за убежище; 
 • разработване на практически инструменти за изграждане на общи стандарти и висококачествени процедури; 
 • консултиране за правните задължения;
 • очертаване на практиките в различните държави членки; както и 
 • поддръжка на мрежи от експертен капацитет в различни области на убежището.

От 2023 г. към задачите на EUAA ще бъде добавено и наблюдение на изпълнението на задълженията на държавите членки в областта на убежището и приемането. Това ще позволи на Агенцията да открива недостатъци и да съдейства на националните органи за изглаждането им.

Агенцията бързо разшири оперативната помощ за държавите членки, както на ниво съдействие, така и в размера на оперативните дейности. Оперативните дейности вече са основна част от работата на Агенцията. Понастоящем Агенцията има почти 2000 служители, разположени на над 100 места в различни държави членки. Освен това при необходимост имаме достъп до резерв от 500 служители от държавите членки, заети в областта на убежището. Тези звена за кадрова подкрепа по регламента „Дъблин“ предоставят информация и обучение, съдействат при дейности по сваляне на брега, помагат при презаселване в други държави членки, извършват регистрации, провеждат интервюта за предоставяне на убежище, изготвят становища за проекторешения, подпомагат отговорните за решения на втора инстанция, като освен това работят съвместно с органите за подобряване на процедурите и условията.

Дейностите на EUAA са временни по предназначение и целта им е да облекчават натоварването на националните органи на държавите членки, да подобряват стандартите за качество и да допринасят за устойчивостта на националните органи в перспектива.

Обучението на служители, работещи в областта на убежището и приема на национално ниво, гарантира повсеместно високо ниво на прилагане на стандартите на ОЕСУ. EUAA разработва модули в множество специализирани области на законодателството на ЕС в областта на убежището и приема, както и на практиките, като в същото време обучава служителите и инструкторите на национално ниво (обучение на обучаващите). Понастоящем програмата за обучение включва 30 модула, по които са обучени над 50 000 участници. EUAA възнамерява в бъдеще да предлага квалифицирани стандарти за курсовете си, което ще гарантира, че успешното завършване на даден модул(-и) е знак за квалифициране на най-високо ниво в ЕС.

Ценностите на EUAA

Принципите на Агенцията са: 

 • Подкрепа — за държавите членки и заинтересованите страни 
 • Отговорност — към търсещите закрила, в съгласие с ценностите, на които е основан ЕС; 
 • Експертни знания — за правилата и правните задължения, от които е изградена Общата европейска система за убежището (ОЕСУ); 
 • Способност за реагиране — на предизвикателствата и променящите се нужди на държавите членки в правилното управление на услугите по предоставяне на убежище и прием; 
 • Устойчивост —за изграждане на Европейска зона, устойчива на бъдещите промени в областта на международната закрила, способна да се приспособи, без да се жертват зачитането на правата на човека и закрилата; 
 • Ефикасност —чрез отговорно и ефикасно ползване на публични ресурси, както в рамките на Агенцията, така и в прилагането на ОЕСУ в Европа.