Přejít k hlavnímu obsahu

Čím se zabýváme

Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA) je agentura Evropské unie pověřená poskytováním podpory členským státům při uplatňování souboru právních předpisů EU, které upravují oblast azylu, mezinárodní ochrany a podmínek přijímání, takzvaného společného evropského azylového systému.

Agentura EUAA je v oblasti mezinárodní ochrany pro členské státy zdrojem podpory – poskytuje jim poradenství a praktickou, právní, technickou a operativní pomoc v mnoha podobách. Agentura nenahrazuje vnitrostátní azylové nebo přijímací orgány, které nesou konečnou a plnou odpovědnost za svá řízení a systémy.

Hlavním cílem agentury EUAA je dosáhnout toho, aby postupy všech členských států EU+ v oblasti azylu byly harmonizovány v souladu se závazky EU, tj. aby žádost určité osoby byla ve všech členských státech EU+ vždy vyřízena stejně a obdobně aby žadatel byl vždy podroben podobnému řízení s podobnými podmínkami bez ohledu na to, ve kterém členském státě žádost podá, a aby požíval stejných práv a vztahovaly se na něj stejné povinnosti a podmínky přijímání.

 

Čím se zabýváme

Společný evropský azylový systém stanoví právně závazná pravidla a postupy, kterými se členské státy musí řídit, aby zaručily plné dodržování práv žadatelů o mezinárodní ochranu. Zajišťuje také, aby byly identifikovány osoby, které nesplňují podmínky pro poskytnutí mezinárodní ochrany, a bylo možné je vrátit do země původu.

 • Úkolem agentury EUAA je poskytovat podporu členským státům při uplatňování souboru právních předpisů EU, které upravují mezinárodní ochranu, takzvaného společného evropského azylového systému.
 • Agentura pomáhá členským státům zajišťovat rychlá a účinná azylová řízení a standardy pro vysoce kvalitní přijímání.
 • Hlavním cílem agentury EUAA je dosáhnout toho, aby postupy v oblasti azylu byly ve všech členských státech EU+ harmonizovány.
 • Za tímto účelem agentura, která zpočátku kladla důraz na technickou podporu, pokročila a stejnou pozornost věnuje poskytování operativní pomoci a pomoci v oblasti budování kapacit.
 • Agentura EUAA je v oblasti mezinárodní ochrany a přijímání pro členské státy zdrojem podpory – poskytuje jim poradenství a praktickou, právní, technickou a operativní pomoc v mnoha podobách.
 • Agentura nenahrazuje vnitrostátní azylové orgány, které nesou plnou odpovědnost za vyřízení žádostí o azyl v daném státě. 
   

Za účelem dosažení těchto cílů agentura EUAA poskytuje pomoc členským státům v rámci těchto tří pilířů podpory: 

Agentura EUAA poskytuje neustále se rozšiřující, vysoce technickou a specializovanou podporu, která zahrnuje:

 • zveřejňování pokynů a materiálů s informacemi o zemích původu, 
 • shromažďování, analýzy a šíření údajů a prognóz týkajících se azylu, 
 • poskytování pokynů, doporučení a osvědčených postupů v souvislosti s efektivním a vysoce kvalitním uplatňováním společného evropského azylového systému,
 • odpovídání na žádosti členských států o poradenství a informace,
 • vyvíjení platforem IKT a databází s cílem zajistit efektivnější a účinnější azylové systémy, 
 • vyvíjení praktických nástrojů k zajištění společných standardů a vysoce kvalitních postupů, 
 • poskytování poradenství ohledně právních povinností,
 • mapování postupů v různých členských státech 
 • a usnadňování vytváření sítí odborníků na různé otázky týkající se azylu.

Od roku 2023 bude agentura EUAA pověřena také sledováním dodržování povinností na úrovni EU v oblasti azylu a přijímání členskými státy. To jí umožní identifikovat nedostatky v této oblasti a řešit je ve spolupráci s vnitrostátními orgány.

Agentura svoji operativní pomoc poskytovanou členským státům rychle rozšířila, a to jak z hlediska míry pomoci, tak rozsahu činnosti. Operace nyní představují hlavní část činnosti agentury. Agentura EUAA má v současnosti téměř 2 000 pracovníků vyslaných do více než 100 míst v různých členských státech. V případě potřeby může agentura využít také rezervní skupinu pro otázky azylu, kterou tvoří 500 úředníků členských států. Tito pracovníci poskytují podporu jednotkám dublinského systému, zajišťují informační činnosti a školení, pomáhají s vyloďováním, usnadňují relokaci do jiných členských států, provádějí registraci a azylové pohovory, vypracovávají stanoviska k rozhodnutím, poskytují pomoc osobám rozhodujícím ve druhém stupni a spolupracují s příslušnými orgány na zlepšování řízení a podmínek.

Operace agentury EUAA by měly být vykonávány po omezenou dobu a mají pomoci zmírnit tlak na orgány členských států, zlepšit standardy kvality a v dlouhodobém horizontu pomoci vytvořit odolnější vnitrostátní systémy.

Poskytováním školení vnitrostátním azylovým a přijímacím úředníkům se zajišťuje jednotné, vysoce kvalitní uplatňování standardů společného azylového systému. Agentura EUAA jednak vypracovává moduly a postupy týkající se řady speciálních oblastí právních předpisů EU v otázkách azylu a přijímání, a jednak poskytuje školení vnitrostátním úředníkům a instruktorům (školení školitelů). Vzdělávací kurikulum nyní sestává ze 30 modulů, ve kterých bylo proškoleno více než 50 000 osob. Do budoucna si agentura EUAA klade za cíl nabízet v rámci své odborné přípravy standardy kvalifikace a zajistit tak, aby úspěšné absolvování určitého modulu znamenalo, že daná osoba byla proškolena podle nejvyšších norem EU.

Hodnoty agentury EUAA

Hodnoty agentury jsou: 

 • podpora – členských států a zúčastněných stran, 
 • odpovědnost – vůči osobám, které potřebují ochranu, v souladu s hodnotami, na kterých je založena EU, 
 • odbornost – pokud jde o pravidla a právní povinnosti v rámci společného evropského azylového systému, 
 • schopnost reagovat – na problémy a měnící se potřeby členských států, pokud jde o řádné zabezpečování azylových a přijímacích služeb, 
 • odolnost – poskytování mezinárodní ochrany na evropské úrovni, která obstojí v budoucnosti a dokáže se přizpůsobit okolnostem, aniž by to bylo na úkor dodržování lidských práv a ochrany osob, 
 • efektivnost – prostřednictvím odpovědného a efektivního využívání veřejných zdrojů jak v rámci agentury, tak při uplatňování společného evropského azylového systému v Evropě.