Skip to main content

An Obair a Dhéanaimid

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh í Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (EUAA) a bhfuil sainordú aici tacú leis na Ballstáit pacáiste dlíthe an Aontais lena rialaítear tearmann, cosaint idirnáisiúnta agus dálaí glactha, ar a dtugtar an Comhchóras Eorpach Tearmainn (CEAS), a chur i bhfeidhm.

Feidhmíonn EUAA mar acmhainn do na Ballstáit i réimse na cosanta idirnáisiúnta, a bhfuil ar a chumas cúnamh praiticiúil, dlíthiúil, teicniúil, comhairleach agus oibríochtúil a chur ar fáil i roinnt formáidí. Ní thagann an Ghníomhaireacht in ionad na n-údarás náisiúnta tearmainn nó glactha, atá freagrach go hiomlán ar deireadh as a nósanna imeachta agus as a gcórais.

Is é is aidhm dheiridh d’obair EUAA teacht ar chás ina bhfuil na cleachtais tearmainn i ngach Ballstát AE+ comhchuibhithe i gcomhréir le hoibleagáidí an Aontais, rud a chiallaíonn go mbeidh an toradh céanna i gcónaí ar iarratas duine aonair in aon cheann de na Ballstáit AE+. Ar an gcaoi chéanna, rachaidh iarratasóir trí nós imeachta comhchosúil i gcónaí le coinníollacha comhchosúla, is cuma cén Ballstát ina gcuireann siad isteach air, agus beidh na cearta, na hoibleagáidí agus na coinníollacha glactha céanna acu.

 

An Obair a Dhéanaimid

Leis an gComhchóras Eorpach Tearmainn (CET), bunaítear na rialacha agus na nósanna imeachta atá ceangailteach ó thaobh dlí nach mór do na Ballstáit a leanúint chun a ráthú go n-urramaítear go hiomlán cearta iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta. Áirithítear leis freisin go n-aithnítear iad siúd nach bhfuil incháilithe do chosaint idirnáisiúnta agus gur féidir iad a chur ar ais chuig a dtír thionscnaimh.

 • Is é sainordú EUAA tacú leis na Ballstáit pacáiste dlíthe an Aontais lena rialaítear cosaint idirnáisiúnta, ar a dtugtar an Comhchóras Eorpach Tearmainn (CET), a chur i bhfeidhm;
 • Oibríonn an Ghníomhaireacht chun cabhrú leis na Ballstáit nósanna imeachta tearmainn atá tapa agus éifeachtúil a áirithiú, chomh maith le caighdeáin ghlactha ardcháilíochta;
 • Is é is aidhm dheiridh d’obair EUAA teacht ar chás ina bhfuil na cleachtais tearmainn i ngach Ballstát AE+ comhchuibhithe;
 • Chun an méid sin a dhéanamh, tá EUAA tar éis dul chun cinn a dhéanamh ó bhéim thosaigh ar thacaíocht theicniúil go fócas comhionann ar imscaradh cúnaimh oibríochtúil agus fothaithe acmhainneachta;
 • Is acmhainn é EUAA do na Ballstáit i réimse na cosanta agus an ghlactha idirnáisiúnta, agus é in ann cúnamh praiticiúil, dlíthiúil, teicniúil, comhairleach agus oibríochtúil a chur ar fáil i roinnt formáidí;
 • Ní thagann an Ghníomhaireacht in ionad na n-údarás náisiúnta tearmainn, atá freagrach go hiomlán as cásanna tearmainn náisiúnta. 
   

Chun na spriocanna sin a bhaint amach, cuidíonn EUAA leis na Ballstáit trí thrí cholún tacaíochta: 

Cuireann EUAA raon leanúnach de bhearta tacaíochta atá thar a bheith teicniúil agus speisialaithe ar fáil. Ina measc siúd tá:

 • ábhair maidir le Tír Thionscnaimh agus Treoir a fhoilsiú; 
 • sonraí agus réamhaisnéisí tearmainn a bhailiú, a anailísiú agus a dháileadh; 
 • treoir, moltaí agus dea-chleachtais a chur ar fáil maidir le cur i bhfeidhm éifeachtach agus ar ardchaighdeán CET;
 • freagra a thabhairt ar cheisteanna le haghaidh comhairle agus faisnéise ó na Ballstáit;
 • ardáin agus bunachair sonraí TFC a fhorbairt atá dírithe ar chórais tearmainn níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla; 
 • uirlisí praiticiúla a fhorbairt chun comhchaighdeáin agus próisis ardcháilíochta a bhaint amach; 
 • comhairle a thabhairt maidir le hoibleagáidí dlíthiúla;
 • cleachtais léarscáilithe i mBallstáit éagsúla; agus 
 • líonraí saineolais a éascú i réimsí éagsúla tearmainn.

Amhail ó 2023, beidh sainordú ag EUAA freisin faireachán a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann na Ballstáit oibleagáidí tearmainn agus glactha an Aontais i bhfeidhm. Cuirfidh sé ar chumas na Gníomhaireachta easnaimh a shainaithint agus oibriú leis na húdaráis náisiúnta chun aghaidh a thabhairt orthu.

Tá an Ghníomhaireacht tar éis a cúnamh oibríochtúil a leathnú go tapa chuig na Ballstáit, i dtéarmaí leibhéil an chúnaimh chomh maith le méid a cuid oibríochtaí. Is cuid lárnach de ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta iad na hoibríochtaí anois. Faoi láthair, tá beagnach 2 000 pearsanra in EUAA imscartha i mbreis agus 100 ionad i mBallstáit éagsúla. Féadfaidh EUAA leas a bhaint as an Díorma um Idirghabháil Tearmain ina bhfuil 500 oifigeach de chuid na mBallstát más gá. Tacaíonn an pearsanra sin le haonaid Bhaile Átha Cliath, cuireann siad gníomhaíochtaí faisnéise agus oiliúna ar fáil, cabhraíonn siad le díbhordáil, éascaíonn siad athlonnú chuig Ballstáit eile, déanann siad clárúcháin, déanann siad agallaimh tearmainn, dréachtaíonn siad tuairimí ar chinntí, cabhraíonn siad le lucht déanta cinntí sa dara háit agus oibríonn siad le húdaráis chun nósanna imeachta agus coinníollacha a fheabhsú.

Tá oibríochtaí EUAA ceaptha le bheith sealadach agus cabhrú chun an brú ar údaráis na mBallstát a mhaolú, caighdeáin cháilíochta a fheabhsú agus cur le córais náisiúnta níos athléimní san fhadtéarma.

Trí oiliúint a chur ar oifigigh náisiúnta tearmainn agus ghlactha, áirithítear cur i bhfeidhm comhchoiteann ardleibhéil na gcaighdeán CET. Forbraíonn EUAA modúil in go leor sainréimsí de dhlí agus cleachtais tearmainn agus ghlactha an Aontais, agus cuireann sé oiliúint ar fáil d’oifigigh náisiúnta agus do theagascóirí náisiúnta (oiliúint don oiliúnóir). Tá 30 modúl sa churaclam oiliúna faoi láthair, atá curtha ar fáil do níos mó ná 50 000 rannpháirtí. Amach anseo, tá sé d’aidhm ag EUAA caighdeáin cháilithe a chur ar fáil le haghaidh a oiliúna, rud a thabharfadh dearbhú go gciallaíonn cur i gcrích rathúil aon mhodúil nó aon mhodúl go bhfuil oiliúint curtha ar an duine aonair ag na leibhéil is airde de chuid an Aontais.

Luachanna EUAA

Is iad seo a leanas luachanna na Gníomhaireachta: 

 • Tacaíocht – do na Ballstáit agus do gheallsealbhóirí; 
 • Freagracht – i leith na ndaoine sin a bhfuil cosaint de dhíth orthu, i gcomhréir leis na luachanna ar a bhfuil an tAontas bunaithe; 
 • Saineolas – sna rialacha agus sna hoibleagáidí dlíthiúla a chruthaíonn an Comhchóras Eorpach Tearmainn (CET); 
 • Freagrúlacht – do dhúshláin agus do riachtanais athraitheacha na mBallstát maidir le bainistiú cuí a dhéanamh ar sheirbhísí tearmainn agus glactha na mBallstát; 
 • Teacht aniar – limistéar Eorpach cosanta idirnáisiúnta a bheidh slán i bhfad na haimsire, ar limistéar é a bheidh in ann oiriúnú gan urraim do chearta an duine agus do chosaint an duine a íobairt; 
 • Éifeachtúlacht – trí úsáid fhreagrach agus éifeachtach a bhaint as acmhainní poiblí, laistigh den Ghníomhaireacht agus i gcur chun feidhme CET ag an Eoraip chomh maith.