Skip to main content

News

Press Release Published: 6 September 2022

EUAA deploys to Bulgaria as over 530,000 Ukrainians enter the country

EU and Bulgarian flags

 

 

Today the European Union Agency for Asylum (EUAA) activated its 12th ongoing operation, together with the Republic of Bulgaria. The signing of the Operating Plan comes as over 130,000 of those who have fled the invasion of Ukraine have already registered for temporary protection while the number of asylum applications has tripled.

The plan was signed by EUAA Executive Director, Nina GREGORI, and Bulgarian Deputy Prime Minister for Public Order and Security and Minister of Interior Ivan DEMERDZHIEV

The Operating Plan comes at the request of the State Agency for Refugees (SAR) and aims to support Bulgaria in achieving two main objectives:

  1. Strengthening the capacity of the authorities to implement the Temporary Protection Directive, by supporting the provision of agreed-upon information.
  2. Providing specialised training to national personnel for the effective implementation of the Temporary Protection Directive and the rules of the Common European Asylum System (CEAS). This will include training on communication strategies to be used with children and victims of trauma, as well as the organisation of workshops, per the priorities of the State Agency for Refugees. 
EUAA support to Bulgaria

 

The EUAA is expected to start deploying up to 15 personnel and interpreters to Bulgaria. With the signing of the Operating Plan, Bulgaria joins another 11 EU Member States in receiving EUAA operational support with the implementation of their asylum, reception and temporary protection activities. The EUAA is also providing support in a third country – Moldova – for the first time in its 11-year history.
 


 

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището изпраща служители в България поради влизането на над 530 000 украинци в страната

Днес Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) задейства 12-та си текуща оперативна подкрепа съвместно с Република България. Оперативният план е подписан, след като над 130 000 лица, избягали от инвазията в Украйна, вече са се регистрирали за временна закрила, а броят на молбите за убежище се е утроил.

Планът беше подписан от изпълнителния директор на EUAA Нина ГРЕГОРИ и заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на вътрешните работи Иван ДЕМЕРДЖИЕВ.

Оперативният план е изготвен по искане на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и има за цел да подпомогне България в постигането на две основни цели:

  1. Укрепване на капацитета на държавните органи, които  прилагат Директивата за временна закрила, чрез предоставяне на договорена информация.
  2. Предоставяне на специализирано обучение на държавни служители за ефективното прилагане на Директивата за временната закрила и правилата на общата европейска система за убежище (ОЕСУ). Това включва обучение относно комуникационни стратегии, които да се използват при работа с деца и жертви на насилие, както и организиране на семинари по приоритетите, зададени от Държавната агенция за бежанците.
EUAA Operation to Bulgaria

Очаква се EUAA да започне разполагането на до 15 служители и симултанни преводачи в България. С подписването на оперативния план България се присъединява към други 11 държави — членки на ЕС, които получаватоперативна подкрепа от EUAA за осъществяване на дейностите им по предоставяне на убежище, прием и временна закрила на търсещите убежище лица. EUAA също така предоставя подкрепа на страна, извън Европейския съюз — Молдова — за първи път в своята 11-годишна история.