Skip to main content

News

Press ReleasePublished: 15 July 2021

Lithuania to receive immediate operational support from EASO

Image for Lithuania to receive immediate operational support from EASO

The European Asylum Support Office (EASO) could deploy up to 50 personnel, both in-country and via remote working, in support of the Lithuanian asylum authorities by the end of the year.

The Executive Director of EASO, Nina Gregori, and the Minister of the Interior of Lithuania, Agnė Bilotaitė, have signed an Operating Plan on the margins of the Informal Justice and Home Affairs Council meeting held in Brdo, Slovenia. 

The Operating Plan was agreed to in a record short period following the request of the Lithuanian Authorities in late June. Within days of receiving the request, EASO deployed an assessment team to the country in order to discuss the needs of the Lithuanian counterparts. The Operating Plan, which is EASO’s sixth ongoing operation, is valid until the end of 2021, but can be renewed or adapted to developing needs thereafter. 

Commenting on the new operation, Nina Gregori stated: “The speed with which we were able to operationalise our support is a testament to the resilience of the Agency in tangibly supporting any Member State whenever the need arises. EASO stands fully with Lithuania in light of the current migration challenges and we will immediately begin assisting both the asylum and reception systems. This is another demonstration of what EU solidarity actually means.

Lithuania has recently begun experiencing a dramatic increase in asylum applications from migrants crossing the border from Belarus. To date, the majority of applicants are Iraqi nationals. EASO will work closely with the national authorities, as well as the European Commission and FRONTEX in order to ensure a seamless and coordinated approach.

 

In particular, EASO will provide operational support in the three following areas:

  • Enhancing the capacity to register applications for international protection;
  • Enhancing the capacity to process asylum applications, including by conducting interviews and drafting opinions; and
  • Enhancing the capacity to manage the reception of applicants.

EASO will immediately begin deploying personnel, both in-country and working remotely, and who could reach a complement of up to 50 by the end of the year.
 


Any further information may be obtained from the European Asylum Support Office on the following email address: press@easo.europa.eu

 

 

EASO planuoja suteikti Lietuvai neatidėliotiną operatyvinę pagalbą

Europos prieglobsčio paramos biuras, siekdamas padėti Lietuvos prieglobsčio institucijoms iki metų pabaigos galėtų paskirti iki 50 darbuotojų, kurie dirbtų tiek šalyje, tiek nuotoliniu būdu.

Brdo, Slovėnijoje, vykusiame neformaliame Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje EASO vykdomoji direktorė Nina Gregori ir Lietuvos vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pasirašė operatyvinį planą.

Dėl operatyvinio plano susitarta per rekordiškai trumpą laiką, birželio pabaigoje gavus Lietuvos valdžios institucijų prašymą. Vos gavęs prašymą EASO po kelių dienų į šalį išsiuntė vertinimo grupę kolegų iš Lietuvos poreikiams aptarti. Operatyvinis planas, kuris yra EASO šeštoji vykdoma operacija, galioja iki 2021 m. pabaigos, tačiau vėliau gali būti atnaujintas arba pritaikytas prie kintančių poreikių.

Kalbėdama apie naująją operaciją Nina Gregori sakė: „Taip greitai sudarydami sąlygas naudotis mūsų teikiama pagalba įrodėme, kad agentūra geba realiai padėti bet kuriai valstybei narei vos tik iškilus būtinybei. EASO visapusiškai palaiko Lietuvą, atsižvelgdamas į dabartinius migracijos iššūkius, ir nedelsdamas pradės teikti pagalbą tiek prieglobsčio, tiek priėmimo sistemoms. Tai dar vienas įrodymas, ką iš tikrųjų reiškia ES solidarumas.

Pastaruoju metu Lietuvoje labai padaugėjo prieglobsčio prašymų, kuriuos teikia sieną kertantys migrantai iš Baltarusijos. Šiuo metu dauguma prašytojų – Irako piliečiai. EASO glaudžiai bendradarbiaus su nacionalinėmis valdžios institucijomis, taip pat su Europos Komisija ir FRONTEX, kad užtikrintų sklandų ir suderintą požiūrį.

Visų pirma EASO teiks operatyvinę pagalbą šiose trijose srityse:

  •   tarptautinės apsaugos prašymų registravimo pajėgumų didinimo;
  •   prieglobsčio prašymų nagrinėjimo, be kita ko, pokalbių ir nuomonių rengimo, pajėgumų didinimo;
  •   prašytojų priėmimo valdymo pajėgumų didinimo.

EASO nedelsdamas pradės skirti tiek šalyje, tiek nuotoliniu būdu dirbsiančius darbuotojus – iki metų pabaigos galėtų būti paskirta iki 50 darbuotojų.

 


Daugiau informacijos iš Europos prieglobsčio paramos biuro galima gauti kreipiantis e. pašto adresu: press@easo.europa.eu
 

Share this article: