Skip to main content

Hva vi gjør

Det europeiske asylstøttekontoret (EUAA – European Union Agency for Asylum) er et EU-byrå som har mandat til å støtte medlemsstatene i deres overholdelse av gjeldende lover og regler som regulerer asyl, internasjonal beskyttelse og mottaksforhold, kjent som Det felles europeiske asylsystemet (CEAS).

EUAA fungerer som en ressurs for medlemsstatene innen internasjonal beskyttelse, med evnen til å gi praktisk, juridisk, teknisk, rådgivende og operativ bistand på mange forskjellige måter. Byrået erstatter ikke de nasjonale asyl- eller mottaksmyndighetene, som i siste instans er helt og holdent ansvarlige for deres prosedyrer og systemer.

Det endelige målet med EUAAs arbeid er å oppnå en situasjon der asylpraksisen i alle EU+-medlemsstatene er harmonisert i tråd med EU-forpliktelser, noe som betyr at en søknad fra en person i en av EU+-medlemsstatene alltid vil få samme resultat. Tilsvarende vil en søker alltid gå gjennom en lignende prosedyre med lignende vilkår – uansett hvilken medlemsstat han/hun søker i – og vil ha de samme rettighetene, pliktene og mottaksforhold.

 

Hva vi gjør

Det felles europeiske asylsystemet (CEAS) etablerer de juridisk bindende reglene og prosedyrene som medlemsstatene skal følge for å garantere at rettighetene til personer som søker om internasjonal beskyttelse respekteres fullt ut. Det sikrer også at personer som ikke kvalifiserer for internasjonal beskyttelse, blir identifisert og kan returneres til opprinnelseslandet.

 • EUAAs mandat er å bistå medlemsstatene i deres overholdelse av EUs lover og regler som regulerer internasjonal beskyttelse, kjent som Det felles europeiske asylsystem (CEAS).
 • Byrået bidrar til å hjelpe medlemsstatene med å sikre raske og effektive asylprosedyrer, samt høye mottaksstandarder.
 • Det endelige målet med EUAAs arbeid er å oppnå en situasjon der asylpraksisen i alle EU+-medlemsstater er harmonisert.
 • For å gjøre dette har EUAA gått fra en innledende vektlegging på teknisk støtte til et tilsvarende fokus på operasjonell bistand og kapasitetsbygging.
 • EUAA er en ressurs for medlemsstatene innen internasjonal beskyttelse og mottak, med mulighet til å gi variert praktisk, juridisk, teknisk, rådgivende og operativ bistand.
 • Byrået erstatter ikke nasjonale asylmyndigheter, som er helt og holdent ansvarlige for nasjonale asylsaker. 
   

For å nå disse målene, bistår EUAA medlemsstatene gjennom tre støttepilarer: 

EUAA tilbyr et stadig bredere spekter av svært tekniske og spesialiserte støttetiltak. Disse omfatter:

 • publisere landsinformasjon og veiledningsmateriell 
 • samle inn, analysere og distribuere asyldata og prognoser 
 • komme med veiledning, anbefalinger og anbefalt praksis for effektiv og høykvalitets anvendelse av CEAS
 • svare på forespørsler om råd og informasjon fra medlemsstatene
 • utvikle IKT-plattformer og databaser rettet mot mer effektive asylsystemer 
 • utvikle praktiske verktøy for å oppnå felles standarder og høykvalitets prosesser 
 • gi råd om juridiske forpliktelser
 • kartlegge praksis i ulike medlemsstater 
 • legge til rette for ekspertnettverk på ulike asylområder

Fra og med 2023 vil EUAA også ha mandat til å overvåke de ulike medlemsstaters overholdelse av felles lover og regler på asyl- og mottaksområdet. Det vil gjøre det mulig for byrået å identifisere mangler og samarbeide med nasjonale myndigheter for å løse dem.

Byrået har raskt utvidet dets operasjonelle bistand til medlemsstater, både når det gjelder bistandsnivåene og størrelsen på operasjonene. Operasjoner utgjør nå en sentral del av byråets virksomhet. EUAA har for øyeblikket tilnærmet 2000 personell utplassert på over 100 lokasjoner i forskjellige medlemsstater. Ved behov har EUAA også tilgang til en pool av 500 tjenestemenn og eksperter fra de ulike medlemsstatene. Dette personellet støtter Dublin-enheter, leverer informasjonsaktiviteter og opplæring, bistår med ilandstigninger, tilrettelegger for overføring av asylsøkere til andre medlemsstater, gjennomfører registreringer og asylintervjuer, utarbeider utkast til beslutningsvurderinger, bistår beslutningstakere innen andreinstans og samarbeider med myndigheter for å forbedre prosedyrer og betingelser.

EUAAs operasjoner er ment å være midlertidige og bidra til å lette trykket på medlemsstatenes myndigheter, forbedre kvalitetsstandarder og bidra til mer robuste nasjonale systemer på lang sikt.

Opplæring av ansatte i nasjonale asyl- og mottakstjenester sikrer en felles anvendelse av CEAS-standarder på høyt nivå. EUAA utvikler både moduler innen en rekke spesialiserte felt innen EUs asyllovgivning og -praksis, og leverer opplæring til nasjonale tjenestemenn samt nasjonale instruktører (opplæring av opplæringsledere). Opplæringsplanen består i dag av 30 moduler, som har blitt levert til over 50 000 deltakere. I fremtiden har EUAA som mål å tilby kvalifiserte standarder for dets opplæring, noe som vil sikre at en vellykket gjennomføring av en eller flere modul(er) betyr en opplæring i henhold til de høyeste EU-standardene.

EUAAs verdier

Byråets verdier er: 

 • Bistand – til medlemsstater og interessenter 
 • Ansvar – overfor personer som trenger beskyttelse, i tråd EUs grunnleggende verdier 
 • Ekspertise – i reglene og de juridiske forpliktelsene som utgjør Det felles europeiske asylsystem (CEAS) 
 • Reaksjonsfølsomhet – overfor medlemsstatenes utfordringer og endrede behov når det gjelder riktig forvaltning av asyl- og mottakstjenester i medlemsstatene 
 • Tilpasningsdyktighet – av et fremtidssikret europeisk område for internasjonal beskyttelse som er i stand til å tilpasse seg uten å gi avkall på menneskerettigheter og beskyttelse 
 • Effektivitet – gjennom ansvarlig og effektiv bruk av offentlige ressurser, både innenfor byrået og Europas implementering av CEAS.