Skočiť na hlavný obsah

Čomu sa venujeme

Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) je agentúrou Európskej únie a jej úlohou je podporovať členské štáty pri uplatňovaní súboru právnych predpisov EÚ, ktoré upravujú spôsob konania o azyle, poskytovania medzinárodnej ochrany a podmienok prijímania, súhrnne známe ako spoločný európsky azylový systém (CEAS).

V oblasti medzinárodnej ochrany je agentúra EUAA pre členské štáty zdrojom pomoci, keďže im poskytuje poradenstvo, ako aj praktickú, právnu a technickú operačnú pomoc v mnohých formách. Agentúra nenahrádza vnútroštátne azylové ani prijímacie orgány, ktoré sú v konečnom dôsledku v plnej miere zodpovedné za svoje konania a systémy.

Hlavným cieľom agentúry EUAA presadiť, aby boli postupy v oblasti azylu vo všetkých členských štátoch EÚ+ harmonizované v súlade so záväzkami EÚ. Znamenalo by to, že žiadosť určitej osoby bude vo všetkých členských štátoch EÚ+ vždy vybavená s rovnakým výsledkom, pričom žiadateľ bude vždy podrobený rovnakému konaniu s rovnakými podmienkami, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žiadosť podá, že bude mať aj rovnaké práva i povinnosti a že sa naňho budú vzťahovať rovnaké podmienky prijímania.

 

Čo robíme

Spoločný európsky azylový systém (CEAS) stanovuje právne záväzné pravidlá a konania, ktorými sa musia členské štáty riadiť, aby sa zaručilo plné dodržiavanie práv žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Zaisťuje tiež, aby boli osoby, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie medzinárodnej ochrany, identifikované a aby bolo možné ich vrátiť do krajiny pôvodu.

 • V rámci svojho mandátu agentúra EUAA podporuje členské štáty pri uplatňovaní súboru právnych predpisov EÚ, ktoré upravujú spôsob poskytovania medzinárodnej ochrany, známeho ako spoločný európsky azylový systém (CEAS).
 • Agentúra pomáha členským štátom zaistiť rýchly a efektívny priebeh konaní o azyle, ako aj vysokokvalitné normy v oblasti prijímania.
 • Hlavným cieľom agentúry EUAA je presadiť, aby boli postupy v oblasti azylu vo všetkých členských štátoch harmonizované.
 • Na to, aby to dosiahla, rozvinula svoje zameranie z prvotnej priority, ktorou bolo poskytovanie technickej podpory, ďalej a rovnakú pozornosť venuje vysielaniu operačnej pomoci a budovaniu kapacít.
 • V oblasti medzinárodnej ochrany a prijímania je agentúra EUAA pre členské štáty zdrojom pomoci, keďže im poskytuje poradenstvo, ako aj praktickú, právnu a technickú operačnú pomoc v mnohých formách.
 • Agentúra nenahrádza vnútroštátne azylové orgány, ktoré sú v plnej miere zodpovedné za vybavovanie žiadostí o udelenie azylu v na svojom území. 
   

Na dosiahnutie uvedených cieľov agentúra EUAA pomáha členským štátom v rámci troch pilierov podpory: 

Agentúra EUAA poskytuje stále širšie vysokotechnické a špecializované podporné opatrenia, medzi ktoré patrí:

 • uverejňovanie materiálov o krajinách pôvodu a materiálov s usmerneniami, 
 • zhromažďovanie, analyzovanie a šírenie údajov a prognóz v oblasti azylu, 
 • poskytovanie pokynov, odporúčaní a najlepších postupov o účinnom a vysokokvalitnom uplatňovaní CEAS,
 • odpovedanie na žiadosti členských štátov o poskytnutie poradenstva a informácií,
 • vytváranie platforiem a databáz IKT, ktoré majú zaistiť efektívnejšie a účinnejšie azylové systémy, 
 • vyvíjanie praktických nástrojov na dosiahnutie spoločných noriem a vysokokvalitných postupov, 
 • poskytovanie poradenstva o právnych povinnostiach,
 • mapovanie postupov v rôznych členských štátoch a 
 • sprostredkovanie sietí odborných znalostí v rôznych oblastiach azylu.

Agentúra EUAA bude od roku 2023 poverená aj monitorovaním dodržiavania povinností EÚ v oblasti azylu a prijímania členskými štátmi. Agentúre to umožní identifikovať nedostatky a spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi v záujme ich vyriešenia.

Agentúra svoju operačnú pomoc členským štátom rýchlo rozšírila, a to tak z hľadiska miery pomoci, ako aj rozsahu operácií. Operácie sa stali hlavnou časťou činností agentúry. V súčasnosti má takmer 2 000 pracovníkov vyslaných do viac ako 100 miest v rôznych členských štátoch. V prípade potreby môže agentúra mobilizovať aj rezervnú skupinu v oblasti azylu, ktorú tvorí 500 úradníkov z členských štátov. Títo zamestnanci poskytujú podporu dublinským jednotkám, zaisťujú informačné činnosti a odbornú prípravu, pomáhajú pri vylodeniach, uľahčujú premiestnenie do iných členských štátov, vykonávajú registrácie, vedú pohovory o žiadosti o azyl, vypracúvajú stanoviská k rozhodnutiam, pomáhajú rozhodovačom v konaniach o udelenie azylu na druhom stupni a spolupracujú s úradmi v záujme zlepšenia konaní a podmienok.

Operácie agentúry EUAA majú byť dočasné, pokiaľ ide o dĺžku trvania, a majú pomôcť zmierniť tlak na orgány členských štátov, zlepšiť normy kvality a z dlhodobého hľadiska prispieť k vytvoreniu odolnejších vnútroštátnych systémov.

Poskytovaním odbornej prípravy úradníkom v oblasti azylu a prijímania sa zabezpečuje jednotná vysoko kvalitná úroveň uplatňovania noriem CEAS. Agentúra pripravuje moduly a postupy vo viacerých špecializovaných oblastiach právnych predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky azylu a prijímania a poskytuje tiež odbornú prípravu vnútroštátnym úradníkom a školiteľom (odborná príprava školiteľov). Program odborného vzdelávania v súčasnosti obsahuje 30 modulov, ktoré absolvovalo viac ako 50 000 účastníkov. Agentúra v budúcnosti plánuje ponúknuť v rámci odbornej prípravy kvalifikované normy, čím sa zaistí, že úspešné ukončenie určitého modulu by znamenalo, že daná osoba bola vyškolená na najvyššej úrovni EÚ.

Hodnoty agentúry EUAA

Medzi hodnoty agentúry patria: 

 • Podpora – členským štátom a partnerom 
 • Zodpovednosť – prejavovaná voči tým, ktorí potrebujú ochranu, a to v súlade s hodnotami, na ktorých bola EÚ založená 
 • Odborné znalosti– pravidiel a právnych povinností, ktoré tvoria spoločný európsky azylový systém (CEAS) 
 • Schopnosť reagovať – na výzvy a meniace sa potreby členských štátov, pokiaľ ide o riadne riadenie azylových a prijímacích služieb členských štátov 
 • Odolnosť – európskeho priestoru medzinárodnej ochrany, ktorý obstojí v budúcnosti a dokáže sa prispôsobiť okolnostiam bez toho, aby to bolo na úkor dodržiavania ľudských práv a ochrany osôb 
 • Účinnosť – prostredníctvom zodpovedného a efektívneho využívania verejných zdrojov tak v rámci agentúry, ako aj pri uplatňovaní spoločného európskeho azylového systému.