Skip to main content

Čime se bavimo

Agencija Evropske unije za azil (EUAA) je agencija Evropske unije zadužena za podršku državama članicama u primeni paketa zakona Evropske unije koji uređuju azil, međunarodnu zaštitu i uslove prijema, poznat kao Zajednički evropski sistem azila (CEAS).

EUAA deluje kao izvor pomoći državama članicama u oblasti međunarodne zaštite, i može da pruži više formata praktične, pravne, tehničke, savetodavne i operativne pomoći. Agencija ne zamenjuje nacionalna tela za azil i prijem, koja su u potpunosti odgovorna za svoje procedure i sisteme.

Krajnji cilj rada EUAA je usklađivanje praksi azila svih država članica EU+ sa obavezama EU, tako da zahtev tražioca azila u bilo kojoj državi članici EU+ uvek da isti ishod. Takođe, podnosilac zahteva će uvek prolaziti kroz sličan postupak, sa sličnim uslovima, bez obzira na to u kojoj državi članici se prijavljuje, i imaće ista prava, obaveze i uslove prijema.

 

Čime se bavimo

Zajednički evropski sistem azila (CEAS) uspostavlja pravno obavezujuća pravila i procedure koje države članice moraju da slede kako bi garantovale potpuno poštovanje prava podnosilaca zahteva za međunarodnu zaštitu. Takođe, obezbeđuje da oni koji ne ispunjavaju uslove za međunarodnu zaštitu budu identifikovani, i omogućava njihovo vraćanje u zemlju porekla.

 • Zadatak agencije EUAA je da podrži države članice u primeni paketa zakona EU koji uređuju međunarodnu zaštitu, poznatog kao Zajednički evropski sistem azila (CEAS);
 • Agencija radi na tome da pomogne zemljama članicama da obezbede brze i efikasne procedure azila, kao i visokokvalitetne standarde prijema;
 • Krajnji cilj rada EUAA jeste da prakse azila u svim državama članicama EU+ budu ujednačene;
 • Da bi to postigla, EUAA se razvijala od početnog naglaska na tehničkoj podršci, do poklanjanja jednake pažnje operativnoj pomoći i pomoći za izgradnju kapaciteta;
 • EUAA je izvor pomoći državama članicama u oblasti međunarodne zaštite i prijema, i može da pruži više formata praktične, pravne, tehničke, savetodavne i operativne pomoći;
 • Agencija ne zamenjuje nacionalna tela za azil, koja su u potpunosti odgovorna za svoje procedure i sisteme. 
   

Kako bi postigla ove ciljeve, EUAA pomaže državama članicama kroz tri stuba podrške: 

EUAA obezbeđuje sve širi raspon visokotehničkih i specijalizovanih mera podrške. One uključuju:

 • objavljivanje Materijala o zemlji porekla i Uputstava; 
 • prikupljanje, analiziranje i distribuciju podataka i predviđanja o azilu; 
 • pružanje smernica, preporuka i najboljih praksi o efikasnoj i visokokvalitetnoj primeni CAES;
 • odgovaranje na upite država članica za savet i informacije;
 • razvoj IKT platformi i baza podataka za postizanje efektivnijih i efikasnijih sistema azila; 
 • razvoj praktičnih alata za postizanje zajedničkih standarda i visokokvalitetnih procesa; 
 • savetovanje o zakonskim obavezama;
 • prakse mapiranja u različitim državama članicama; i 
 • omogućavanje umrežavanja stručnjaka u različitim oblastima azila.

Od 2023. godine, EUAA će takođe biti zadužena za nadgledanje država članica u primeni obaveza EU o azilu i prijemu. To će omogućiti Agenciji da identifikuje nedostatke i da sarađuje sa nacionalnim vlastima na njihovom otklanjanju.

Agencija je brzo proširila svoju operativnu pomoć državama članicama, kako u smislu nivoa pomoći, tako i u obimu svojih operacija. Operacije sada predstavljaju ključni deo aktivnosti Agencije. Osoblje EUAA trenutno broji gotovo 2.000 ljudi raspoređenih na preko 100 lokacija u različitim državama članicama. Ako je potrebno, EUAA takođe može da iskoristi Rezervni sastav za azil od 500 zvaničnika država članica. Ovo osoblje pruža podršku jedinicama u Dablinu, obezbeđuje informativne aktivnosti i obuku, pomaže pri iskrcavanju, omogućava preseljenje u druge države članice, vrši registracije, vodi intervjue za azil, sastavlja mišljenja o odlukama, pomaže donosiocima drugostepenih odluka i sarađuje sa vlastima na poboljšanju procedura i uslova.

Operacije EUAA treba da budu privremene i da pomognu da se ublaži pritisak na vlasti država članica, da se poboljšaju standardi kvaliteta, i da se dugoročno doprinese stvaranju otpornijih nacionalnih sistema.

Obuka nacionalnih zvaničnika za azil i prijem obezbeđuje zajedničku primenu CEAS standarda na visokom nivou. EUAA razvija module u brojnim specijalizovanim oblastima kako prava, tako i praksi EU o azilu i prijemu, i pruža obuku nacionalnim zvaničnicima, kao i nacionalnim instruktorima (obuka za instruktore). Plan i program obuke trenutno ima 30 modula, koji su obezbeđeni za preko 50.000 učesnika. U budućnosti, EUAA ima za cilj da ponudi kvalifikovane standarde za svoju obuku koji bi osigurali da uspešan završetak bilo kog (kojih) modula znači da je pojedinac obučen na najvišem nivou EU.

Vrednosti EUAA

Vrednosti Agencije su: 

 • Podrška - za države članice i zainteresovane strane; 
 • Odgovornost - prema onima kojima je potrebna zaštita u skladu s vrednostima na kojima se zasniva EU; 
 • Stručnost - u pravilima i pravnim obavezama koje čine Zajednički evropski sistem azila (CEAS); 
 • Spremnost na odgovore - na izazove i promenljive potrebe država članica u pravilnom upravljanju uslugama azila i prijema država članica; 
 • Otpornost - evropskog prostora međunarodne zaštite koji je spreman da se prilagodi budućnosti bez odustajanja od poštovanja ljudskih prava i zaštite; 
 • Efikasnost - kroz odgovorno i efektivno korišćenje javnih resursa, kako u okviru Agencije, tako i u evropskoj primeni CEAS.