Hoppa till huvudinnehåll

Vad vi gör

Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) är ett organ i Europeiska unionen som har i uppdrag att stödja medlemsstaternas tillämpning av EU:s lagpaket som reglerar asyl, internationellt skydd och mottagningsförhållanden, det s.k. gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas).

EUAA fungerar som en resurs för medlemsstaterna inom området internationellt skydd, med förmåga att tillhandahålla praktiskt, juridiskt, tekniskt, rådgivande och operativt bistånd i många former. Byrån ersätter inte de nationella asyl- eller mottagningsmyndigheterna, som slutligen fullständigt ansvarar för sina förfaranden och system.

Det yttersta målet för EUAA:s arbete är en situation där asylpraxisen i alla medlemsstater i EU+ har harmoniserats i linje med EU:s skyldigheter, så att en enskild persons ansökan i vilken som helst av medlemsstaterna i EU+ alltid får samma resultat. På samma sätt ska en sökande alltid genomgå ett likartat förfarande med likartade villkor, oavsett i vilken medlemsstat han eller hon lämnar in sin ansökan, och få samma rättigheter, skyldigheter och mottagningsförhållanden.

 

Vad vi gör

I det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) fastställs de rättsligt bindande regler och förfaranden som medlemsstaterna måste följa för att garantera att rättigheterna för personer som ansöker om internationellt skydd fullständigt respekteras. Systemet ser även till att de som inte uppfyller villkoren för att få internationellt skydd identifieras och kan skickas tillbaka till sina ursprungsländer.

 • EUAA:s uppdrag är att hjälpa medlemsstaterna att tillämpa EU:s lagpaket som reglerar internationellt skydd, det s.k. gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas).
 • Byrån arbetar för att hjälpa medlemsstaterna att säkerställa snabba och effektiva asylförfaranden, liksom högkvalitativa mottagningsstandarder.
 • Det yttersta målet för EUAA:s arbete är en situation där asylpraxisen i alla medlemsstater i EU+ har harmoniserats.
 • EUAA har därför utvecklats från en inledningsvis betoning på teknisk support till ett lika stort fokus på insättningen av operativt och kapacitetsbyggande bistånd.
 • EUAA är en resurs för medlemsstaterna inom området internationellt skydd och mottagning, med förmåga att tillhandahålla praktiskt, juridiskt, tekniskt, rådgivande och operativt bistånd i många former.
 • Byrån ersätter inte de nationella asylmyndigheterna, som fullständigt ansvarar för nationella asylärenden. 
   

För att kunna uppnå dessa målsättningar bistår EUAA medlemsstaterna genom tre olika stödpelare: 

EUAA tillhandahåller en allt större mängd högteknologiska och specialiserade stödåtgärder. Några exempel:

 • Publicerar material över ursprungsländer och vägledningsmaterial. 
 • Samlar in, analyserar och förmedlar asyldata och prognoser. 
 • Tillhandahåller vägledningar, rekommendationer och exempel på bästa praxis avseende en effektiv och högkvalitativ tillämpning av Ceas.
 • Svarar på medlemsstaternas önskemål om rådgivning och information.
 • Tar fram plattformar och databaser i informations- och kommunikationsteknik för ett effektivare och mer ändamålsenliga asylsystem. 
 • Tar fram praktiska verktyg för att skapa gemensamma standarder och högkvalitativa processer. 
 • Tillhandahåller rådgivning om rättsliga skyldigheter.
 • Kartlägger praxis i olika medlemsstater. 
 • Underlättar expertisnätverk inom olika asylområden.

Från 2023 har EUAA även i uppdrag att bevaka medlemsstaternas tillämpning av EU:s asyl- och mottagningsskyldigheter. Detta ska göra det möjligt för byrån att identifiera brister och arbeta med de nationella myndigheterna för att åtgärda dem.

Byrån har snabbt ökat sitt operativa bistånd till medlemsstaterna, både vad gäller biståndets nivåer liksom storleken på sina operativa insatser. Operativa insatser är nu en central del av byråns verksamhet. Europeiska unionens asylbyrå har för närvarande nästan 2 000 anställda som utstationerats på över 100 platser i olika medlemsstater. Vid behov kan EUAA också kalla in en asylinsatsreserv på 500 tjänstemän i medlemsstaterna. Denna personal stöder Dublinenheterna, genomför informerande verksamhet och utbildning, bistår vid avstigningar, underlättar omplaceringar till andra medlemsstater, utför registreringar och asylintervjuer, utarbetar beslutsyttranden, bistår beslutsfattare i andra instans och samarbetar med myndigheterna för att förbättra förfaranden och förhållanden.

EUAA:s operativa insatser ska vara tillfälliga och bidra till att minska trycket på medlemsstaternas myndigheter, förbättra kvalitetsstandarderna och på lång sikt bidra till uthålligare nationella system.

Genom utbildningen av nationella tjänstemän inom asyl och mottagande säkerställs en gemensam tillämpning av Ceas-standarderna på hög nivå. Europeiska unionens asylbyrå tar både fram moduler inom flera specialiserade områden av EU:s lagstiftning om asyl och mottagande samt praxis, och utbildar de nationella tjänstemännen och nationella instruktörerna (utbildning av utbildaren). Utbildningsplanen har för närvarande 30 moduler, som har tillhandahållits till över 50 000 deltagare. I framtiden avser EUAA att erbjuda kvalificerade standarder för sin utbildning som ska garantera att den enskilda personen är utbildad på högsta EU-nivå efter att framgångsrikt ha slutfört någon av modulerna.

EUAA:s värderingar

Byråns värderingar är som följer: 

 • Stöd – till medlemsstater och berörda parter. 
 • Ansvar – gentemot dem som behöver skydd, i linje med de värderingar som EU har grundats på. 
 • Expertis – inom de regler och rättsliga skyldigheter som utgör det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas); 
 • Lyhördhet – inför medlemsstaternas utmaningar och föränderliga behov vad gäller den korrekta hanteringen av medlemsstaternas asyl- och mottagningstjänster. 
 • Uthållighet – hos ett framtidssäkrat europeiskt område av internationellt skydd som är anpassningsbart utan att ge upp respekten för de mänskliga rättigheterna och rätten till skydd. 
 • Ändamålsenlighet – genom en ansvarsfull och effektiv användning av offentliga resurser, både inom byrån liksom i Europas genomförande av Ceas.