Liigu edasi põhisisu juurde

Millega tegeleme

Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA) on Euroopa Liidu asutus, keda on koos toetavate liikmesriikidega volitatud kohaldama ELi õigusaktide paketti, mis reguleerib varjupaiga-, rahvusvahelise kaitse ja vastuvõtutingimusi, nimelt Euroopa ühist varjupaigasüsteemi.

EUAA toimib liikmesriikide ressursina rahvusvahelise kaitse valdkonnas ning tal on võimekus pakkuda mitmesuguses vormis praktilist, õiguslikku, tehnilist, nõustamis- ja operatiivtuge. Amet ei asenda riiklikke varjupaiga- või vastuvõtuasutusi, kellel on lõplik täielik vastutus oma menetluste ja süsteemide eest.

EUAA tegevuse lõppeesmärk on saavutada olukord, milles kõigi EL+ liikmesriikide varjupaigatavad on ühtlustatud kooskõlas ELi kohustustega, mis tähendab, et isiku taotluse menetlemise tulemus mis tahes EU+ liikmesriigis on alati ühesugune. Samuti läbib taotleja alati samasuguste tingimustega samasuguse menetluse, olenemata liikmesriigist, kus ta taotluse esitab, ning tema õigused, kohustused ja vastuvõtutingimused on samad.

 

Millega tegeleme

Euroopa ühine varjupaigasüsteem kehtestab õiguslikult siduvad eeskirjad ja menetlused, mida liikmesriigid peavad järgima, et tagada rahvusvahelise kaitse taotlejate õiguste täielik austamine. Sellega tagatakse ka, et tuvastatakse isikud, kes ei kvalifitseeru rahvusvahelise kaitse saajatena ning keda saab saata tagasi nende päritoluriiki.

 • EUAA volitused on järgmised: toetada liikmesriike rahvusvahelist kaitset reguleeriva ELi õigusaktide paketi ehk Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamisel;
 • amet abistab liikmesriike, et tagada kiired ja tõhusad varjupaigamenetlused ning kvaliteetsed vastuvõtustandardid;
 • EUAA tegevuse lõppeesmärk on saavutada olukord, milles EL+ liikmesriikide varjupaigatavad on ühtlustatud;
 • selle saavutamiseks on EUAA liikunud algselt rõhuasetuselt tehnilisele toele sellele, et keskendub samavõrra operatiivtegevusele ja suutlikkuse suurendamise toele;
 • EUAA toimib liikmesriikide ressursina rahvusvahelise kaitse ja vastuvõtuvaldkonnas ning tal on võimekus pakkuda mitmesuguses vormis praktilist, õiguslikku, tehnilist, nõustamis- ja operatiivtuge.
 • Amet ei asenda riiklikke varjupaiga- või vastuvõtuasutusi, kes vastutavad täielikult riiklike varjupaigajuhtumite eest. 
   

Nende eesmärkide saavutamiseks abistab EUAA liikmesriike järgmise kolme tugisamba kaudu. 

EUAA pakub üha suuremat valikut kõrgtehnilisi ja spetsialiseeritud tugimeetmeid. Need on muu hulgas järgmised:

 • päritoluriigi teabe ja juhendmaterjalide avaldamine; 
 • varjupaigaandmete ja -prognooside kogumine, analüüsimine ja levitamine; 
 • Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tõhusa ja kvaliteetse kohaldamise juhendite, soovituste ja parimate tavade pakkumine;
 • liikmesriikide nõustamis- ja teabepäringutele vastamine;
 • IKT-platvormide ja andmebaaside arendamine tõhusamate ja tulemuslikumate varjupaigasüsteemide saavutamiseks; 
 • praktiliste vahendite arendamine, et saavutada ühisstandardid ja kvaliteetsed protsessid; 
 • nõustamine seoses juriidiliste kohustustega;
 • eri liikmesriikide tavade kaardistamine ning 
 • eri varjupaigavaldkondade eksperdivõrgustike edendamine.

Alates 2023. aastast on EUAA volitatud ka tegema järelevalvet selle üle, kuidas liikmesriigid kohaldavad ELi varjupaiga- ja vastuvõtukohustusi. See võimaldab ametil tuvastada puudusi ja teha nende lahendamiseks koostööd riiklike ametiasutustega.

Amet on kiiresti suurendanud oma operatiivtuge liikmesriikidele seoses nii toetuse taseme kui ka oma operatsioonide ulatusega. Operatsioonid moodustavad nüüd ameti tegevuse põhiosa. EUAA-l on praegu peaaegu 2000 töötajat, kes on lähetatud üle 100 asukohta eri liikmesriikides. Vajaduse korral saab EUAA kasutada liikmesriikide 500 ametnikku, kes on varjupaigaekspertide reservnimekirjas. Need töötajad toetavad Dublini üksusi, pakuvad teabetegevusi ja koolitust, abistavad maabumisel, hõlbustavad teise liikmesriiki ümberpaigutamist, viivad läbi registreerimist ja varjupaigavestlusi, koostavad arvamusi otsuse kavandi kohta, abistavad teise astme otsuse tegijaid ning teevad koostööd ametiasutustega, et täiustada menetlusi ja tingimusi.

EUAA operatsioone kavandatakse olema ajutise kestusega, et aidata vähendada survet liikmesriikide ametiasutustele, täiustada kvaliteedistandardeid ja toetada pikas perspektiivis säilenõtkemaid riiklikke süsteeme.

Riiklike varjupaiga- ja vastuvõtuametnike koolitamine tagab Euroopa ühise varjupaigasüsteemi standardite ühise kõrgetasemelise kohaldamise. EUAA töötab välja mooduleid paljudes ELi varjupaiga- ja vastuvõtu õiguse ja tavade valdkondades ning pakub koolitust nii riikide ametnikele kui ka riiklikele juhendajatele (koolitajakoolitused). Koolituskavas on praegu 30 moodulit ja koolitatud on üle 50 000 osaleja. Tulevikus soovib EUAA pakkuda kvaliteetseid koolitusstandardeid, mis tagavad kindluse, et mis tahes mooduli edukas läbimine tähendab, et isik on koolitatud ELi kõrgeimal tasemel.

EUAA väärtused

Ameti väärtused on järgmised: 

 • toetus liikmesriikidele ja sidusrühmadele; 
 • vastutus nende suhtes, kes vajavad varjupaika, kooskõlas ELi alusväärtustega; 
 • eksperditeadmised seoses Euroopa ühise varjupaigasüsteemi eeskirjade ja juriidiliste kohustustega; 
 • reageerimine liikmesriikide muutuvatele vajadustele seoses liikmesriikide varjupaiga- ja vastuvõtuteenuste nõuetekohase haldusega; 
 • säilenõtkus seoses tulevikukindla Euroopa rahvusvahelise kaitse piirkonnaga, mis suudab kohaneda inimõigusi ja kaitset ohvriks toomata; 
 • tulemuslikkus, mis saavutatakse avalike ressursside vastutustundliku ja tõhusa kasutamisega nii ametisiseselt kui ka Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamisel.