Hyppää pääsisältöön

EUAA:n toiminta

Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA) on Euroopan unionin virasto, jonka toimeksiantona on tukea jäsenvaltioita turvapaikkoja, kansainvälistä suojelua ja vastaanottoa koskevan EU:n lainsäädännön soveltamisessa. Tätä säädöspakettia kutsutaan Euroopan yhteiseksi turvapaikkajärjestelmäksi (CEAS).

EUAA tukee jäsenvaltioita kansainvälisen suojelun alan resurssina, sillä se pystyy tarjoamaan niille käytännöllistä, oikeudellista, teknistä, neuvoa-antavaa ja operatiivista apua useissa eri muodoissa. Virasto ei korvaa kansallisia turvapaikka- ja vastaanottoviranomaisia, jotka vastaavat kunkin maan menettelyistä ja järjestelmistä.

EUAA:n perimmäisenä tavoitteena on, että kaikkien EU+-maiden turvapaikkakäytännöt olisivat yhdenmukaisia EU:n oikeudellisten velvoitteiden kanssa, jolloin missä tahansa EU+-maassa tehdyn hakemuksen lopputulos olisi sama maasta riippumatta. Vastaavasti hakumenettelyn ja sen ehtojen pitäisi olla hakijan kannalta aina samanlaiset riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa hakemus tehdään, ja hakijalla on oltava samat oikeudet, velvollisuudet ja vastaanotto-olosuhteet.

 

EUAA:n toiminta

Euroopan yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä (CEAS) vahvistetaan oikeudellisesti sitovat säännöt ja menettelyt, joita jäsenvaltioiden on noudatettava varmistaakseen, että kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Sen avulla voidaan myös tunnistaa henkilöt, joille ei pidä myöntää kansainvälistä suojelua, jotta heidät voidaan palauttaa lähtömaihinsa.

 • EUAA:n toimeksiantona on tukea jäsenvaltioita kansainvälistä suojelua koskevan EU:n lainsäädännön soveltamisessa. Tätä säädöspakettia kutsutaan Euroopan yhteiseksi turvapaikkajärjestelmäksi (CEAS).
 • Virasto auttaa jäsenvaltioita varmistamaan turvapaikkamenettelyjen tehokkuuden ja ripeyden sekä vastaanotto-olosuhteiden laadun.
 • EUAA:n perimmäisenä tavoitteena on, että kaikkien EU+-maiden turvapaikkakäytännöt olisivat yhdenmukaisia maiden välillä.
 • Alun perin virasto tarjosi jäsenvaltioille lähinnä teknistä tukea, mutta tavoitteen saavuttamiseksi EUAA on laajentanut antamaansa tukea yhtäläisesti myös operatiivista ja teknistä tukea antavan henkilöstön lähettämiseen.
 • EUAA tukee jäsenvaltioita kansainvälisen suojelun ja vastaanoton alan resurssina, sillä se pystyy tarjoamaan niille käytännöllistä, oikeudellista, teknistä, neuvoa-antavaa ja operatiivista apua useissa eri muodoissa.
 • Virasto ei korvaa kansallisia turvapaikka- ja vastaanottoviranomaisia, vaan ne vastaavat täysimääräisesti niille jätetyistä turvapaikkahakemuksista. 
   

Tavoitteiden saavuttamiseksi EUAA auttaa jäsenvaltioita eri keinoin. Sen työtä ohjaavat nämä kolme keskeistä tukipilaria: 

EUAA antaa jäsenvaltioille korkeatasoista teknistä ja erikoistunutta tukea, ja sen jatkuvasti lisääntyviin tuen muotoihin lukeutuvat muun muassa seuraavat:

 • alkuperämaata koskevien julkaisujen ja ohjeiden julkaiseminen 
 • turvapaikkatietojen ja -ennusteiden kerääminen, analysointi ja jakelu 
 • ohjeiden, suositusten ja parhaiden käytäntöjen laatiminen yhteisen turvapaikkajärjestelmän tehokkaan ja laadukkaan soveltamisen varmistamiseksi
 • jäsenvaltioiden neuvonta- ja tietopyyntöihin vastaaminen
 • tietoteknisten alustojen ja tietokantojen kehittäminen turvapaikkajärjestelmien vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi 
 • käytännön työkalujen kehittäminen yhteisen standardien ja korkealaatuisten menettelyjen juurruttamiseksi 
 • oikeudellisia velvoitteita koskeva neuvonta
 • jäsenvaltioiden eri käytäntöjen kartoittaminen ja 
 • turvapaikka-alan erilaisten asiantuntijaverkostojen toiminnan tukeminen.

Vuodesta 2023 EUAA:n toimeksiantona on ollut myös valvoa EU:n turvapaikka- ja vastaanottovelvoitteiden noudattamista jäsenvaltioissa. Tämän myötä virasto voi tunnistaa mahdolliset puutteet ja tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa niiden korjaamiseksi.

Virasto on lyhyessä ajassa laajentanut jäsenvaltiolle antamaansa operatiivista tukea sekä tuen eri muotojen että operaatioiden koon osalta. Operaatiot ovat nyt keskeinen osa viraston toimintaa. EUAA:lla on tällä hetkellä lähes 2 000 työntekijää yli 100 paikassa eri jäsenvaltioissa. Virasto voi tarvittaessa hyödyntää myös jäsenvaltioiden viranomaisten henkilöstöstä koostuvaa 500 turvapaikkavalmiushenkilön luetteloa. Tämä henkilöstö antaa tukea Dublin-yksiköille, järjestää tiedotustoimintaa ja koulutusta, avustaa maihinnousuissa, auttaa henkilöiden siirtämisessä toisiin jäsenvaltioihin, rekisteröi hakijoita ja suorittaa turvapaikkapuhutteluita, laatii päätösluonnoksia, auttaa päätöksentekijöitä muutoksenhakujen yhteydessä ja tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa menettelyjen ja olosuhteiden parantamiseksi.

EUAA:n operaatiot ovat luonteeltaan väliaikaisia, ja niiden on tarkoitus on lievittää jäsenvaltioiden viranomaisiin kohdistuvaa painetta, parantaa menettelyjen laatua ja tukea kansallisten järjestelmien kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Kansalliselle turvapaikka- ja vastaanottohenkilöstölle annetun koulutuksen myötä voidaan varmistaa, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän vaatimuksia toteutetaan yhtenäisesti ja laadukkaasti. EUAA kehittää koulutusmoduuleja useilla EU:n turvapaikka- ja vastaanottolainsäädännön ja niihin liittyvien käytäntöjen erikoisaloilla. Se tarjoaa koulutusta kansallisille virkamiehille ja kansallisille kouluttajille (kouluttajien koulutus). Koulutusohjelmassa on tällä hetkellä 30 moduulia, joiden opetukseen on osallistunut jo yli 50 000 oppijaa. Tulevaisuudessa EUAA pyrkii myös vahvistamaan pätevyysstandardit, joiden perusteella voidaan varmistua siitä, että minkä tahansa moduulin läpäissyt henkilö on saanut laadukasta koulutusta EU:n korkeimmalla asiantuntemuksen tasolla.

EUAA:n arvot

Viraston arvot ovat 

 • tuen antaminen – jäsenvaltioiden ja sidosryhmien tukeminen 
 • vastuullisuus – suojelun tarpeessa olevien auttaminen EU:n perusarvojen mukaisesti 
 • asiantuntemus – Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän sääntöjen ja oikeudellisten velvoitteiden tunteminen 
 • reagointi – jäsenvaltioiden kohtaamiin haasteisiin ja muuttuviin tarpeisiin vastaaminen, jotta ne voivat huolehtia turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien toiminnasta asianmukaisesti 
 • kestävyys – tavoitteena Eurooppa, jossa kansainvälisen suojelun muuttuviin tarpeisiin voidaan mukautua kunnioittaen poikkeuksetta ihmisoikeuksia ja oikeutta suojeluun 
 • tehokkuus – julkisten resurssien vastuullinen ja tehokas käyttö niin turvapaikkavirastossa kuin muualla Euroopassa yhteiseen turvapaikkajärjestelmän toteuttamisen yhteydessä.