Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επιχειρησιακή βοήθεια

Ο EUAA προσφέρει διάφορα είδη εξατομικευμένης βοήθειας στα κράτη μέλη. 

Όταν προκύψει ανάγκη, ξεκινά μια δομημένη αξιολόγηση αναγκών από τον EUAA, μεταξύ άλλων μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, με σκοπό τον από κοινού καθορισμό πιθανών μέτρων βοήθειας. Τα μέτρα αυτά, καθώς και τα μέσα για την εφαρμογή τους, περιγράφονται στη συνέχεια σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο είναι ένα συμφωνημένο έγγραφο που δεσμεύει τόσο τον Οργανισμό όσο και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, καθώς και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τέτοια σχέδια αναπτύσσονται συνήθως για να παρέχουν υποστήριξη στα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα ασύλου ή/και υποδοχής υφίστανται δυσανάλογη πίεση, όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσανάλογες μεταναστευτικές προκλήσεις ή για υποστήριξη στην εφαρμογή της υποχρέωσης του κράτους μέλους βάσει του ΚΕΣΑ. Μαζί με την άμεση, ταχεία βοήθεια για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του προσωπικού υποστήριξης, το επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει συχνά δραστηριότητες για την ενίσχυση των ικανοτήτων των συστημάτων υποδοχής και ασύλου του κράτους μέλους, λόγω του προσωρινού χαρακτήρα της άμεσης υποστήριξης του EUAA. Για τον σκοπό αυτό, η επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια θα παρέχεται με προγραμματισμένο, σταδιακό και βιώσιμο τρόπο, μέσω της ανάπτυξης ομάδων υποστήριξης για το άσυλο, εργαλείων εργασίας και του απαραίτητου εξοπλισμού. 

Επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια

Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ένα επίσημο έγγραφο που προκύπτει από τη συμφωνία που συνάπτεται από τον εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος που χρειάζεται βοήθεια. Η πλήρης λίστα των σχεδίων είναι διαθέσιμη στο αρχείο επιχειρήσεών μας.

Γενικά, το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζει λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και άλλες οργανωτικές πτυχές για την παροχή της επιχειρησιακής και τεχνικής βοήθειας του EUAA: 

  • επισκόπηση της κατάστασης του κράτους μέλους που ζητά υποστήριξη από τον EUAA· 
  • σύνολο επιχειρησιακών στόχων και μετρήσιμων στόχων, αναμενόμενη διάρκεια της ανάπτυξης των ομάδων, τοποθεσία(ες) και σύνθεσή τους· 
  • περιγραφή των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων που σχετίζονται με την παρεχόμενη επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια  
  • Σύνοψη των καθηκόντων, των οδηγιών, των ευθυνών και των απαραίτητων πληροφοριών και του εξοπλισμού για τα μέλη της ομάδας 
  • Πληροφορίες για την αναφορά και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
EUAA Agreement
Πρώτη αντίδραση
Operations first response

Η μονάδα συντονίζει τα σχέδια πρώτης αντίδρασης και ετοιμότητας του Οργανισμού για την παροχή προβλέψιμης, αποτελεσματικής, αποδοτικής και εξορθολογισμένης προσέγγισης, προκειμένου να υποστηρίξει τα συστήματα ασύλου και υποδοχής στα κράτη μέλη στο επιχειρησιακό πεδίο. 

Ειδικότερα, η μονάδα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και τη λειτουργία της ικανότητας πρώτης επιχειρησιακής αντίδρασης του Οργανισμού και συμβάλλει, κατόπιν εγκεκριμένου αιτήματος του κράτους μέλους, στη βελτιωμένη διαχείριση των αυξημένων ροών και πιέσεων στα συστήματα ασύλου και υποδοχής του κράτους μέλους.

Η μονάδα αποτελείται από δύο τμήματα: 

  • Τομέας πρώτης αντίδρασης 
  • Τομέας ετοιμότητας 

forunit@euaa.europa.eu