Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο

Όλες οι ενέργειές μας εστιάζουν στην προετοιμασία των εκπαιδευομένων για την εκτέλεση των καθημερινών τους καθηκόντων. Προσδιορίζουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο ικανοτήτων, το οποίο λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση της εκπαίδευσης.

Learning Approach

 

Κατανόηση των εκπαιδευομένων μας

Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών

Με την υποστήριξη των κρατών μελών, έχουμε χαρτογραφήσει όλα τα ειδικά καθήκοντα που εκτελούν οι εκπαιδευόμενοί μας και έχουμε καθορίσει τη μάθηση (γνώσεις, δεξιότητες, υπευθυνότητα και αυτονομία) που απαιτείται για την αποτελεσματική τους εκτέλεση. 

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τους υπαλλήλους ασύλου και υποδοχής (ESQF) παρέχει τη βάση για την εφαρμογή μιας δομημένης προσέγγισης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλης εκπαίδευσης. Καθορίζοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα, καθιστά δυνατή μια προσέγγιση πλήρως βασιζόμενη στα αποτελέσματα, η οποία θέτει τον εκπαιδευόμενο στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδρομής. 

Το εργαλείο ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών (ETNAT) του EUAA είναι μια εφαρμογή που παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να χαρτογραφήσουν μαθησιακές διαδρομές. Η πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου από κράτη μέλη το 2020/2021 υπήρξε επιτυχής και η πλήρης έκδοσή του αναμένεται να καταστεί διαθέσιμη το 2023.
  

Μεικτή μαθησιακή προσέγγιση

Από τη στιγμή που ο Οργανισμός ανέλαβε την ευθύνη του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος για το άσυλο το 2012, εφαρμόσαμε αδιαλείπτως τη μεικτή μαθησιακή μέθοδο. Επί του παρόντος παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων υλοποίησης: διαδικτυακές μελέτες, διά ζώσης συνεδρίες που διοργανώνονται από τον εκπαιδευτή, διαδικτυακά σεμινάρια και καθοδήγηση στον χώρο εργασίας. Αυτές οι μέθοδοι υλοποίησης συνδυάζονται για να διευκολύνουν την απόκτηση γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, καθώς και για την απόκτηση του απαιτούμενου επιπέδου υπευθυνότητας και αυτονομίας. Οι διαδικτυακές μελέτες διατίθενται στο σύστημα διαχείρισης εκπαίδευσης του Οργανισμού.

Η μέθοδος του EUAA για την καθοδήγηση στον χώρο εργασίας χρησιμοποιείται άμεσα για τη βελτίωση των επιδόσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων μέσω της εμπειρικής μάθησης. Η καθοδήγηση βασίζεται στα καθήκοντα που εκτελούν οι υπάλληλοι του τομέα ασύλου. Επομένως, τους παρέχεται η δυνατότητα να συζητούν τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν, καθώς και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση και διευκρινίσεις για τα ζητήματα που παραμένουν ασαφή.

Ο εκπαιδευτής είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για να προσδιορίζει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του μαθητευόμενου και για να θέτει συγκεκριμένους στόχους. Καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων, της δέσμευσης και της αυτοπεποίθησής τους.

Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της έννοιας της διά βίου μάθησης, ειδικότερα της εφαρμογής της στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και παρέχουμε συνεχή επαγγελματική εξέλιξη στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους με στόχο τη διατήρηση επικαιροποιημένων και συναφών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.