Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεθνή ενδιαφερόμενα μέρη

Διεθνείς οργανισμοί

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο EUAA συνεργάζεται στενά με συναφείς διεθνείς και διακυβερνητικούς οργανισμούς, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας, μερικές από τις οποίες λαμβάνουν τη μορφή συμφωνίας συνεργασίας, ενώ άλλες συνάπτονται μέσω ανταλλαγής επιστολών. Οι συμφωνίες συνεργασίας που έχει συνάψει ο Οργανισμός πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού με τον οποίο η EASO μετατράπηκε σε Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο εξακολουθούν να ισχύουν. 

Ο Οργανισμός συντονίζει ενεργά τις εργασίες του με τους διεθνείς οργανισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των εργασιών. 

Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

UNHCR logo

Ο EUAA συνεργάζεται στενά με την UNHCR και ζητά τη συμμετοχή της σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τον κανονισμό του Οργανισμού. Η UNHCR διαθέτει καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού και έχει μόνιμο γραφείο συνδέσμου στην έδρα του Οργανισμού στη Μάλτα. Ανά έτος διοργανώνονται συνεδριάσεις των ανώτατων διοικήσεων και, σε τακτική βάση, πραγματοποιούνται συντονιστικές συναντήσεις και τεχνικές θεματικές συνεδριάσεις μεταξύ της κεντρικής διοίκησης του EUAA και της UNHCR σε επίπεδο γραφείου συνδέσμου/κεντρικής διοίκησης/γραφείου Βρυξελλών. Οι αρμόδιοι συνάδελφοι στις χώρες όπου φιλοξενούνται οι επιχειρήσεις βρίσκονται επίσης σε τακτική επαφή. Όλα αυτά αποσκοπούν στην προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού των αντίστοιχων εργασιών μας και η συμφωνία συνεργασίας του Οργανισμού με την UNHCR ανανεώθηκε το 2021.

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

International Organisation for Migration

Ο EUAA και ο ΔΟΜ συνεργάζονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης και συντονίζουν τις δραστηριότητές τους και τη στήριξη στα κράτη μέλη, με σκοπό την επίτευξη αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και της μέγιστης δυνατής συνεργασίας, καθώς και για την εξάλειψη περιττών αλληλεπικαλύψεων. Ο Οργανισμός και ο ΔΟΜ σύναψαν συμφωνία συνεργασίας το 2019.

Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ)

The Council of Europe (CoE)

Ο EUAA συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της μετανάστευσης και του ασύλου (π.χ. την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων), σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (23 Μαΐου 2007).

Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)

The International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)

Ο EUAA και το ICMPD συνεργάζονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης. Ο EUAA και το ICMPD έχουν τακτικές συζητήσεις για να μεγιστοποιήσουν τις συνέργειες και να ενισχύσουν τον συντονισμό των δραστηριοτήτων με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της συμπληρωματικότητας των δράσεων και την πρόληψη πιθανών αλληλεπικαλύψεων των προσπαθειών. Ο Οργανισμός και ο ICMPD σύναψαν συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών το 2020.
 

Οργανισμός Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη μετανάστευση, το άσυλο και τους πρόσφυγες (IGC)

Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees (IGC)

Ο EUAA και ο IGC συνεργάζονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης, ενώ συντονίζουν και εναρμονίζουν τις δραστηριότητές τους με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να ενισχυθούν τα οφέλη. Ο Οργανισμός και ο IGC σύναψαν ανανεωμένησυμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών το 2021.

 

Διάσκεψη των Γενικών Διευθυντών των Υπηρεσιών Μετανάστευσης (GDISC)

General Directors of Immigration Services Conference (GDISC)

Ο EUAA συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του δικτύου για τη μετανάστευση και το άσυλο που διοργανώνει η GDISC. Η GDISC αποτελεί δίκτυο ευρωπαϊκών εθνικών αρχών μετανάστευσης για τη διευκόλυνση της πρακτικής συνεργασίας και πλατφόρμα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Τρίτες χώρες

Ο EUAA στηρίζει την εξωτερική διάσταση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και σύμφωνα με τη στρατηγική εξωτερικής συνεργασίας.

Προκειμένου να διασφαλίσει και να διευκολύνει τον συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Οργανισμός συνήψε το 2018 συμφωνία συνεργασίας με τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΓΔ HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για συνεργασία σε εξωτερικές δράσεις.

Ο Οργανισμός συνήψε επίσης συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) το 2021. 

Ο EUAA παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία, καθώς και σε κάποιες χώρες στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (χώρες της νότιας γειτονίας της ΕΕ) στο πλαίσιο διμερών «χαρτών πορείας» και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας και του προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης και προστασίας για τη Βόρεια Αφρική. Επιπλέον, ο EUAA προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των διεθνών οργανισμών όσον αφορά την επανεγκατάσταση και επίσης διαχειρίζεται στην Κωνσταντινούπολη έναν μηχανισμό στήριξης της επανεγκατάστασης για τη διευκόλυνση των κρατών μελών στην επανεγκατάσταση προσφύγων από την Τουρκία.

 

Ο EUAA διαθέτει χάρτες πορείας για διμερή συνεργασία με τους ακόλουθους εταίρους: