Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαδικασία του Δουβλίνου

Ο EUAA βοηθά τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τον κανονισμό Δουβλίνο III μέσω του αποκλειστικού δικτύου μονάδων του Δουβλίνου. Μέσω του δικτύου, ο EUAA διευκολύνει την ανταλλαγή πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και συντονίζει την ανάπτυξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών προτύπων, δεικτών, συλλογών ορθών πρακτικών, κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων του δικτύου.

Τεχνική υποστήριξη

Ο EUAA βοηθά τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις με πιο εναρμονισμένο τρόπο. 

Ο κανονισμός Δουβλίνο III ορίζει τα κριτήρια για τον καθορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας. Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή διαδικασία που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη με παρόμοιο τρόπο, ακολουθώντας τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της ευθύνης. Υπάρχουν διαφορές στην εθνική νομοθεσία και τις οργανωτικές ρυθμίσεις των κρατών μελών, γι’ αυτό υπάρχουν διαφορετικές εθνικές πρακτικές κατά την εφαρμογή του κανονισμού. Ο EUAA συνεργάζεται επίσης με τον eu-LISA, τον Frontex και άλλους οργανισμούς για να καταστήσει τη χρήση του Eurodac και άλλων τεχνικών συστημάτων που σχετίζονται με το Δουβλίνο πιο αποτελεσματική για τα κράτη μέλη και να βελτιώσει την ποιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω των συστημάτων αυτών.

Aerial view of crown connected lines

Για την επίτευξη περαιτέρω εναρμόνισης στις διαδικασίες, τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής μεταξύ των μονάδων του Δουβλίνου, το 2015 ιδρύθηκε το δίκτυο μονάδων του Δουβλίνου. Το δίκτυο αποτελείται από 30 μέλη: Χώρες της ΕΕ, μαζί με τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία.

Το δίκτυο μονάδων του Δουβλίνου οργανώνει διάφορες δραστηριότητες για την ανταλλαγή πρακτικών, την ενίσχυση της συνεργασίας και την περαιτέρω εναρμόνιση των διαδικασιών. Αυτές διεξάγονται μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων επιχειρησιακών προτύπων, δεικτών, συλλογών ορθών πρακτικών, κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων και δραστηριοτήτων ανταλλαγής μεταξύ ομοτίμων.

Dublin publication meeting
Η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων συντονίζεται και διευκολύνεται από τον EUAA. Συγκροτούνται ομάδες εργασίας από εθνικούς εμπειρογνώμονες που αναπτύσσουν πρακτικά εργαλεία, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις για την περιοχή του Δουβλίνου. Τα πρακτικά αυτά εργαλεία προσφέρουν κατευθύνσεις και συστάσεις όσον αφορά ορθές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις διάφορες πτυχές της διαδικασίας του Δουβλίνου. 
  • Recommendations on Family Reunification within the Dublin Procedure [EN]
  • Recommendations on Dublin transfers [EN]
  • Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ: προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων [EN]
  • Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του Δουβλίνου: πρότυπα διαδικασιών και δείκτες [EN
    Η έκδοση HTML είναι διαθέσιμη εδώ
  • Σειρά πρακτικών οδηγών σχετικά με την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου [EN]
  • Συστάσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων του Δουβλίνου [EN]
  • Συστάσεις για τη λειτουργική και τεχνική χρήση του DubliNet [EN]
Επαναλαμβανόμενα θέματα

Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ προβλέπει πολλές ευκαιρίες για την οικογενειακή επανένωση. Σύμφωνα με τη διαδικασία του Δουβλίνου, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή ενήλικοι που υποβάλλουν αίτηση για διεθνή προστασία μπορούν να επανενωθούν με μέλη της οικογένειας που ζουν αλλού στην Ευρώπη προκειμένου οι αιτήσεις τους για διεθνή προστασία να εξεταστούν στην ίδια χώρα. Οι δραστηριότητες που διοργανώνει ο EUAA ως προς το θέμα αυτό αποσκοπούν σε μια ταχεία, αποτελεσματική και επιτυχημένη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης. 

Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ διασφαλίζει την αποτελεσματική πρόσβαση σε διαδικασία ασύλου στην ΕΕ+ και στις συνδεδεμένες χώρες για όσους αναζητούν προστασία. Εάν η αίτηση ενός υπηκόου τρίτης χώρας πρόκειται να εξεταστεί σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί να ταξιδέψει σε αυτό μέσω μεταφοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου. Τέτοιες μεταφορές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τον κανονισμό. Ο EUAA υποστηρίζει την προετοιμασία, την οργάνωση και την υλοποίηση των μεταφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου για την εναρμόνιση των διαδικασιών, την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών και τον εξορθολογισμό της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. 

Οι μονάδες του Δουβλίνου χρησιμοποιούν ένα ασφαλές, κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό κανάλι μετάδοσης που ονομάζεται «DubliNet» για την ανταλλαγή αιτημάτων, απαντήσεων και μηνυμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνο III. Η υποστήριξη του οργανισμού σχετικά με το DubliNet αποσκοπεί στην προώθηση της εναρμονισμένης χρήσης του συστήματος. . Ο οργανισμός συνεργάζεται στενά με τον eu-LISA, τον οργανισμό της ΕΕ που είναι επιφορτισμένος με τη λειτουργική διαχείριση του DubliNet και άλλα τεχνικά συστήματα.

Information provision on Dublin

Η παροχή πληροφοριών υψηλής ποιότητας στους αιτούντες διεθνή προστασία έχει καίρια σημασία για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της διαδικασίας του Δουβλίνου. Οι υποψήφιοι πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Για να προωθήσει την εναρμόνιση του τρόπου παροχής των πληροφοριών στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, ο οργανισμός θα αναπτύξει μια «πιλοτική εργαλειοθήκη για την παροχή πληροφοριών σε αιτούντες διεθνή προστασία στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου». Το εργαλείο θα υποστηρίξει την ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες στην υλοποίηση δραστηριοτήτων παροχής πληροφοριών. 

Επιπλέον, το 2021, ο EUAA δημοσίευσε έναν πρακτικό οδηγό σχετικά με την παροχή πληροφοριών εντός και σχετικά με τη διαδικασία του Δουβλίνου, ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες του Δουβλίνου και άλλους υπαλλήλους επιφορτισμένους με θέματα ασύλου στα κράτη μέλη.

Δραστηριότητες σχετικά με το σύστημα του Δουβλίνου

Ο EUAA διοργανώνει διάφορους τύπους εκδηλώσεων για τα μέλη του δικτύου μονάδων του Δουβλίνου του EUAA.

Dublin_SGM

Ο επικεφαλής των εθνικών μονάδων του Δουβλίνου ή άλλοι ορισθέντες εκπρόσωποι συναντώνται δύο φορές ετησίως για να θέσουν τις προτεραιότητες του δικτύου ή να εγκρίνουν οποιαδήποτε πρακτικά εργαλεία ή/και συμπεράσματα ή συστάσεις που διατυπώνουν οι ομάδες εμπειρογνωμόνων του συστήματος του Δουβλίνου. 

Ο EUAA διοργανώνει τακτικά θεματικές συναντήσεις εμπειρογνωμόνων για να συγκεντρώσει την τεχνογνωσία και τις γνώσεις των εθνικών επαγγελματιών του Δουβλίνου και να προσφέρει ένα φόρουμ συζήτησης γύρω από τους τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης των υφιστάμενων προκλήσεων εντός του συστήματος του Δουβλίνου. 
Διοργανώνονται διαδικτυακές εκδηλώσεις για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση και την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ορισμένα τρέχοντα ζητήματα επηρεάζουν την πρακτική του Δουβλίνου.

Το πρόγραμμα ανταλλαγής του Δουβλίνου οργανώνεται για υπαλλήλους των κρατών μελών που συμμετέχουν στο σύστημα του Δουβλίνου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν για έργα, πρακτικές και πρωτοβουλίες σε άλλα κράτη μέλη και να δουν πώς λειτουργούν οι πολιτικές, οι πρακτικές και οι πρωτοβουλίες σε ένα άλλο κράτος μέλος.
 

Ο EUAA εργάζεται για την ενίσχυση των μονάδων του Δουβλίνου σε όλη την ΕΕ+ και τις συνδεδεμένες χώρες λειτουργίας παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για τη βελτίωση των διαδικασιών τους στο σύστημα του Δουβλίνου και για να τις καταστήσει πιο αποτελεσματικές. Η υποστήριξη του EUAA στο σύστημα του Δουβλίνου αφορά, για παράδειγμα, τον έγκαιρο εντοπισμό υποθέσεων του Δουβλίνου, την τεχνική υποστήριξη που σχετίζεται με την επεξεργασία των αιτημάτων και τη δημιουργία ικανοτήτων. Επί του παρόντος παρέχεται υποστήριξη στη μονάδα του Δουβλίνου στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Μάλτα.

Fact sheets: information related to Dublin transfers

Information on procedural elements and rights of applicants subject to a Dublin transfer

The ‘Roadmap for improving the implementation of transfers under the Dublin III Regulation’ was endorsed in the meeting of the Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum (SCIFA) of the Council of the European Union on 29 November 2022. The roadmap identified a clear need for objective and neutral information on reception and detention conditions and the asylum procedure in all the Member States, which can serve as reference in transfer decisions and that can be used in national courts when the person concerned has exercised his or her right to an effective remedy.

This data collection is based on Article 5 of the regulation on the European Union Agency for Asylum (EUAA). Member States were requested to provide information that reflects both the relevant legal provisions and the practical implementation of these provisions. The scope of the fact sheets are limited to rules and conditions applicable to applicants for international protection as well as other persons that are subject to a transfer under the Dublin III regulation.

The European Commission and the EUAA jointly developed the template which served as the basis for these fact sheets. The EUAA gathers and stores the fact sheets and requests Member States to update the information at least one time per year. The relevant national authorities of the Member States provide all the information contained within the fact sheets and are responsible for ensuring that it is accurate and up-to-date.

 

Contry
Factsheet
Austria

Austria

Belgium

Belgium

Download
Bulgaria

Bulgaria

Download
Croatia

Croatia

Download
Cyprus

Cyprus

Download
Czech Republic

Czechia

Download
Denmark

Denmark

Download
Estonia

Estonia

Download
Finland

Finland

Download
France

France

Download

Germany

Germany

Download
Greece

Greece

Download
Hungary

Hungary

Download
Italy

Italy

Download

Latvia

Latvia

Download
Liechtenstein

Liechtenstein

Download

Lithuania

Lithuania

Download

Luxembourg

Luxembourg

Download

Malta

Malta

Download
Netherlands

The Netherlands

Download

Norway

Norway

Download
Poland

Poland

Download
Portugal

Portugal

Download
Romania

Romania

Download

Slovakia

Slovakia

Download

Slovenia

Slovenia

Download
Spain

Spain

Download
Sweden

Sweden

Download

Switzerland

Switzerland

Download