Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο οδηγός χώρας είναι ένα κοινό έγγραφο ανάλυσης και καθοδήγησης ανά χώρα που αναπτύχθηκε από τον EUAA μαζί με ένα δίκτυο ανώτερων υπαλλήλων επιφορτισμένων με θέματα πολιτικής από χώρες της ΕΕ+. Τα έγγραφα οδηγού χώρας έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να ενθαρρύνουν τη σύγκλιση στην αξιολόγηση των αιτήσεων για διεθνή προστασία.

 
Τελευταία ανάλυση και οδηγός

Χώρες

Ο οδηγός χώρας αναπτύσσεται και ενημερώνεται τακτικά για τις κύριες χώρες καταγωγής. Μπορείτε να δείτε κάθε έγγραφο κάνοντας κλικ στους συνδέσμους που ακολουθούν.

 

Οι χώρες επιλέγονται μαζί με τα κράτη μέλη. Ορισμένοι από τους βασικούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την ιεράρχηση είναι ο αριθμός των αιτήσεων που ελήφθησαν στα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες και η ανάγκη να προωθηθεί περαιτέρω σύγκλιση στην αξιολόγηση των αναγκών διεθνούς προστασίας.

Σχετικά με τον οδηγό χώρας

Οι οδηγοί χώρας αποτελούν την κοινή αξιολόγηση των κρατών μελών για την κατάσταση στις κύριες χώρες καταγωγής. Περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη κοινή ανάλυση και καθοδήγηση σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στην οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (οδηγία 2011/95/ΕΕ), με βάση πρόσφατες, αντικειμενικές και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής. Κάθε οδηγός χώρας περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης
  • Καθεστώς πρόσφυγα
  • Επικουρική προστασία
  • Φορείς προστασίας
  • Εναλλακτική δυνατότητα εγχώριας προστασίας
  • Αποκλεισμός

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού για τον EUAA, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κοινή ανάλυση και τα σημειώματα καθοδήγησης κατά την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητάς τους να αποφασίζουν επί των επιμέρους αιτήσεων.

Σκοπός των εγγράφων οδηγών χώρας είναι να βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην καθημερινή τους εργασία και να προωθήσουν τη σύγκλιση στην αξιολόγηση των αιτήσεων για διεθνή προστασία και του είδους της προστασίας που παρέχεται στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους οδηγούς χώρας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας Συχνές ερωτήσεις.

Δίκτυο οδηγού χώρας

Οι οδηγοί χώρας καταρτίζονται από τον EUAA μαζί με ένα δίκτυο ανώτερων υπαλλήλων επιφορτισμένων με θέματα πολιτικής από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, το δίκτυο οδηγών χώρας.

Αυτό το δίκτυο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2016 βάσει των αποτελεσμάτων της 3461ης συνεδρίασης του Συμβουλίου και εξακολουθεί να διεξάγει τις δραστηριότητές του σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού για τον EUAA.

Τα μέλη του δικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση στην περιορισμένης πρόσβασης περιοχή του κατωτέρω.

 

Πρόσβαση στην περιοχή μελών