Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και η ενσωμάτωση δεξιοτήτων τόσο στο πλαίσιο της μόνιμης υποστήριξης προς τα κράτη μέλη όσο και στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ή της παροχής υποστήριξης στον τομέα της εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες. 

training class

EUAA Training Planner

The EUAA Training Plan consists of three types of training sessions:
 

  • Learners Curriculum is dedicated to asylum and reception officials who wish to follow EUAA training modules as learners and offers them the possibility to take accompanying assessments.

  • Content Module Assessments for EUAA trainers who would like to become certified, as well as asylum and reception officials who would like to undertake relevant assessments in order to demonstrate that they have achieved the learning outcomes of the respective Modules.

  • Trainers Curriculum Modules for current and future trainers in EUAA Modules, including trainers who may wish to become EUAA Certified Trainers and Assessors.

The training is delivered in English and open to all Member States. 

EUAA Training Plan of tailor-made trainings for 2023

The EUAA Training Plan of tailor-made sessions aims to support national asylum and reception officials on their continuous professional development. 

These trainings are of short duration and aim at looking into depth in very specific matters of asylum and reception topics with focus to the following thematic areas: 

  • Communication and Information Provision
  • Quality in Reception
  • Qualification for International Protection
  • Resettlement
     
Εκπαίδευση στο πλαίσιο της μόνιμης υποστήριξης

Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης των εθνικών αρχών παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στις χώρες της ΕΕ+. 

Εκπαίδευση των εκπαιδευτών των κρατών μελών

Χρησιμοποιούμε ένα σύστημα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ως αποτελεσματική και αποδοτική μέθοδο εκπαίδευσης. Η προσέγγιση αυτή μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε την εντολή μας όσον αφορά την εκπαίδευση με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Οι συμμετέχοντες που εξετάζονται επιτυχώς κάνοντας κτήμα τους τα μαθησιακά αποτελέσματα της εκάστοτε ειδικής θεματικής ενότητας μπορούν στη συνέχεια να παρακολουθήσουν θεματικούς κύκλους μαθημάτων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο κάποιας ειδικής θεματικής ενότητας ή κάποιου θεματικού πεδίου. Διαθέτουν πλέον τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να διοργανώνουν εκπαιδευτικές συνεδρίες ως εκπαιδευτές στο οικείο εθνικό πλαίσιο. 

Εφαρμόζοντας την προσέγγιση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, ο EUAA προωθεί την υψηλής ποιότητας ανεξαρτησία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των κρατών μελών. 

Για τις σχετικές ημερομηνίες, συμβουλευτείτε το ετήσιο πρόγραμμά μας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, βλ. συναφώς Σχέδια εκπαίδευση ανωτέρω.

Υποστήριξη εθνικών συνεδριών εκπαίδευσης

Οι χώρες της ΕΕ+ και τρίτες χώρες μπορούν να διοργανώνουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές συνεδρίες σε εθνικό επίπεδο. Κατά κανόνα τέτοιες συνεδρίες διοργανώνονται αυτόνομα από τις εθνικές αρχές και υλοποιούνται από τους οικείους εθνικούς εκπαιδευτές. Παρέχουμε στις εθνικές εκπαιδευτικές συνεδρίες πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης εκπαίδευσης του Οργανισμού μέσω του γραφείου εξυπηρέτησης. Μπορούμε επίσης να παράσχουμε υποστήριξη για τη μετάφραση εκπαιδευτικού υλικού στις εθνικές γλώσσες και να διαθέσουμε εκπαιδευτές, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Πιστοποίηση εκπαιδευτών για εξειδικευμένους υπαλλήλους του τομέα ασύλου και υποδοχής

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο επεκτείνει την εξειδικευμένη του εκπαίδευση προκειμένου να παράσχει στους υπάρχοντες εκπαιδευτές την ευκαιρία να πιστοποιηθούν και να καταστούν ικανοί να διοργανώνουν πιστοποιημένες συνεδρίες εκπαίδευσης σε υπαλλήλους του τομέα ασύλου και υποδοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 

Εκπαίδευση στο πλαίσιο της επιχειρησιακής υποστήριξης

Ο EUAA παρέχει εκπαίδευση σε υπαλλήλους του τομέα ασύλου και υποδοχής που συμμετέχουν σε αποστολές στα κράτη μέλη όπου ο Οργανισμός παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη. Επιπλέον, παρέχεται εκπαίδευση για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών χωρών που συνεργάζονται με τον EUAA βάσει οδικών χαρτών και άλλων συμφωνιών συνεργασίας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το άσυλο αποτελεί τη βάση για το χαρτοφυλάκιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών σχεδίων του EUAA, η επιχειρησιακή εκπαίδευση καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις αποστολές του EUAA καθώς και των υπαλλήλων που εργάζονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Βάσει των μέτρων που συμφωνούνται σε κάθε επιχειρησιακό σχέδιο, ο EUAA αναπτύσσει ειδικές μαθησιακές διαδρομές προκειμένου να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Για παράδειγμα, οι διαδρομές μπορούν να περιλαμβάνουν εκπαίδευση στα ακόλουθα θέματα: Αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και καταχώριση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, υποδοχή, εκκρεμείς υποθέσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Επιπλέον, παρέχεται και άλλη οριζόντια υποστήριξη, όπως: Υποστήριξη για τη διοργάνωση εθνικών συνεδριών, ενίσχυση της εθνικής ομάδας εκπαιδευτών μέσω περιφερειακών συνεδριών εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και υποστήριξη για την ανάπτυξη εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού. 

Εξατομικευμένη εκπαίδευση

Το υλικό του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος για το άσυλο μπορεί να εξειδικευθεί προκειμένου να καλύψει ανάγκες διάφορων ομάδων-στόχων που αφορούν ειδικές πρακτικές δεξιότητες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Εισαγωγικό πρόγραμμα προσφέρεται στους νεοεισερχόμενους και τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους του τομέα ασύλου που εφαρμόζουν την πρωτοβάθμια διαδικασία καθώς και στους υπαλλήλους του τομέα υποδοχής. Το περιεχόμενο συνδυάζει θεωρία και πράξη ώστε να διασφαλίζεται ότι περιλαμβάνει τη δέσμη των πρακτικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες επί του πεδίου.

Στους υπαλλήλους που ήδη διαθέτουν κάποια εργασιακή πείρα, καθώς και σε υπαλλήλους που ασκούν ορισμένα ειδικά καθήκοντα (όπως οι επικεφαλής ομάδων ή οι διερμηνείς) παρέχονται ειδικές θεματικές ενότητες που καλύπτουν προσδιορισθείσες μαθησιακές ανάγκες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξειδικεύονται περαιτέρω σε συγκεκριμένες πτυχές της εργασίας τους σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και τα καθήκοντα που εκτελούν. 

Εκπαίδευση πριν από την αποστολή

Η εκπαίδευση πριν από την αποστολή αποσκοπεί στην προετοιμασία του μελών του προσωπικού που συμμετέχουν σε αποστολές ομάδων υποστήριξης για το άσυλο ή εμπειρογνωμόνων από κράτη μέλη που παρεμβαίνουν σε επιχειρήσεις του EUAA. Διασφαλίζει ότι το επιχειρησιακό προσωπικό διαθέτει εξοικείωση με τα επιχειρησιακά περιβάλλοντα στα οποία πρόκειται να επιχειρήσει, καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του.

Training on the field