Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξέλιξης του EUAA

Training class

Ο EUAA διαθέτει ένα κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη.

Επισκόπηση

Ο ρόλος μας

Ο εκπαίδευση που παρέχει ο EUAA υποστηρίζει την πρακτική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέσω της εναρμόνισης των πρακτικών και της βελτίωσης των ποιοτικών προτύπων. Με τον τρόπο αυτό βοηθά τους υπαλλήλους του τομέα ασύλου και υποδοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της εφαρμογής ταχέων και δίκαιων διαδικασιών σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ.

Εκτός από την παροχή εκπαίδευσης στο πλαίσιο της μόνιμης υποστήριξης, παρέχουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση που προετοιμάζει τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους καθώς και εμπειρογνώμονες για τη συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που διοργανώνει ο Οργανισμός. Παρέχουμε επίσης κατάρτιση σε τρίτες χώρες με στόχο την επίτευξη κοινής αντίληψης των προτύπων της ΕΕ στον τομέα της διεθνούς προστασίας.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

Το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το άσυλο διαθέτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα ειδικών θεματικών ενοτήτων που καλύπτει πλήρως το πεδίο της διεθνούς προστασίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Βασικές θεματικές ενότητες οι οποίες καλύπτουν τις βασικές γνώσεις που απαιτείται να έχουν οι υπάλληλοι του τομέα ασύλου.
  •  Σειρά θεματικών ενοτήτων για τους υπαλλήλους του τομέα υποδοχής.
  • Οι βασικές και οι εισαγωγικές θεματικές ενότητες εστιάζουν σε υπαλλήλους που ξεκινούν να εργάζονται στον τομέα της διεθνούς προστασίας ή σε υπαλλήλους από άλλους τομείς που ασχολούνται με ζητήματα ασύλου σε τακτική βάση, όπως είναι οι υπάλληλοι καταχώρισης αιτήσεων διεθνούς προστασίας. 
  • Οι εξειδικευμένες θεματικές ενότητες διευκολύνουν τους έμπειρους υπαλλήλους να αποκτήσουν δεξιότητες ή εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα όπως η ευαλωτότητα. 
  • Μαθήματα για εκπαιδευτές

Για αναλυτική περιγραφή όλων των επί του παρόντος διαθέσιμων θεματικών ενοτήτων, συμβουλευθείτε τον κατάλογο εκπαίδευσης του Οργανισμού.

Οι εκπαιδευόμενοί μας

Οι εκπαιδευόμενοι που αποτελούν την κύρια ομάδα-στόχο μας είναι οι υπάλληλοι που απασχολούνται στον τομέα ασύλου και υποδοχής. Η ύπαρξη υπαλλήλων με γνώσεις και δεξιότητες συμβάλλει στην καλή προετοιμασία των κρατών μελών για την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από αιφνίδιες αυξήσεις του αριθμού των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και, παράλληλα, στη συνέχιση της συμμόρφωσης προς το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ).

Όταν είναι δυνατόν, διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής αυτών των δραστηριοτήτων για να συμπεριλάβει και άλλους παράγοντες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται υπάλληλοι που απασχολούνται σε άλλες συναφείς εθνικές αρμόδιες αρχές, οργανισμούς της ΕΕ και τρίτες χώρες, οι οποίοι αιτούνται την παροχή εκπαίδευσης στους τομείς που καλύπτει το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευθείτε τους κανόνες συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του EUAA.     

Η στρατηγική μας

Δεσμευόμαστε πλήρως για την τήρηση των υψηλότερων προτύπων ποιότητας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας όπως αποτυπώνονται στη στρατηγική του EUAA για την εκπαίδευση και τη μάθηση. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε αναπτύξει ένα πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας της εκπαίδευσης που βασίζεται στα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ESG 2015).

Οι εταίροι μας

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της προσέγγισής μας όσον αφορά την εκπαίδευση είναι η αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης. Στο σύνολο των διαδικασιών που σχετίζονται με την ανάλυση των αναγκών, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης που παρέχουμε συμβουλευόμαστε ένα ευρύ φάσμα ομάδων εμπειρογνωμόνων. 

Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών των οποίων εμπειρογνώμονες συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της εκπαίδευσης που παρέχουμε. 

Άλλα σημαντικά διεθνή, κυβερνητικά και μη κυβερνητικά ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη κατά περίπτωση.Η ομάδα αναφοράς για την επιμόρφωση (στην οποία συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και άλλοι συναφείς παράγοντες) παρέχει στοιχεία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το υλικό που αναπτύσσουμε είναι σύγχρονο και συνάδει με τις ορθές πρακτικές.  Προωθούμε επίσης τον ανοικτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας των πολιτών μέσω του συμβουλευτικού φόρουμ του EUAA.