Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενημέρωση και ανάλυση σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα του ασύλου

Ο EUAA συλλέγει πληροφορίες μέσω διαφόρων πηγών και εκπονεί αναλύσεις των εξελίξεων στη νομοθεσία, τις πολιτικές, τις πρακτικές και τη νομολογία σχετικά με το άσυλο. Οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση της εξέλιξης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, τον εντοπισμό των αναδυόμενων τάσεων και την ενημέρωση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Ο EUAA διαχειρίζεται δημόσιες και περιορισμένες πλατφόρμες για να συμβάλει στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ+ και στην προώθηση της συνεχούς συνεργασίας.

 

Σύστημα πληροφοριών και τεκμηρίωσης

Το σύστημα πληροφοριών και τεκμηρίωσης (ΣΠΤ) του EUAA είναι μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων που παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σε αξιωματούχους από περισσότερες από 50 εθνικές αρχές ενημερωμένες πληροφορίες για κάθε στάδιο της διαδικασίας ασύλου. Οι πληροφορίες αφορούν τις εξελίξεις στις πολιτικές, τις πρακτικές και τη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να συγκρίνουν πρακτικές μεταξύ των χωρών. 

Στην πλατφόρμα του ΣΠΤ μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες από εθνικές διοικήσεις στον τομέα του ασύλου και της υποδοχής. Οι πληροφορίες στη βάση δεδομένων ελέγχονται και επικυρώνονται από εθνικά σημεία επαφής.

Φυλλάδιο    Πρόσβαση στην πλατφόρμα του ΣΠΤ

Βάση δεδομένων νομολογίας

Η βάση δεδομένων νομολογίας του EUAA παρουσιάζει τη νομολογία που σχετίζεται με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ). Είναι μια δημόσια διαθέσιμη πηγή που περιλαμβάνει περιλήψεις νομολογίας που εκδόθηκαν από ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια. Χρησιμεύει ως μια έγκαιρη πηγή παροχής ακριβών πληροφοριών που εμφανίζονται είτε χρονολογικά είτε μέσω μιας λειτουργίας αναζήτησης.

Φυλλάδιο    Πρόσβαση στη βάση δεδομένων νομολογίας

 

Τριμηνιαία επισκόπηση της νομολογίας για το άσυλο 

Σύστημα αναζήτησης

Το σύστημα αναζήτησης του EUAA είναι μια περιορισμένης πρόσβασης πλατφόρμα όπου οι εθνικές διοικήσεις μπορούν να ζητούν λεπτομερείς πληροφορίες από άλλες χώρες της ΕΕ+ σχετικά με πολιτικές και πρακτικές που σχετίζονται με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ). Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες έχουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες προκειμένου να μπορούν ανταποκριθούν στα μεταβαλλόμενα πρότυπα στις τάσεις στον τομέα του ασύλου. Οι πληροφορίες στο σύστημα αναζήτησης μπορούν να αναζητηθούν εύκολα ανά θέμα, χώρα, ημερομηνία και λέξεις-κλειδιά. 

Η πύλη αναζήτησης του EUAA είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη διαχείριση των βημάτων του συστήματος αναζήτησης. Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης προσφέρει στους χρήστες μεγαλύτερη προσβασιμότητα, ευκολότερη ανταλλαγή απόψεων και διαφάνεια στη συλλογή πληροφοριών. 

Φυλλάδιο    Πρόσβαση στην πύλη αναζήτησης

 

Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά συστήματα αναζήτησης για τη μετανάστευση και το άσυλο τα οποία διαχειρίζονται ο EUAA, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ), η Διάσκεψη των Γενικών Διευθυντών των Υπηρεσιών Μετανάστευσης (GDISC) και ο Οργανισμός Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες (IGC). Κάθε σύστημα έχει σαφώς καθορισμένο πεδίο εφαρμογής. Για να αποφευχθεί η επικάλυψη ενεργειών και ο φόρτος για τους παρεμβαίνοντες, ο EUAA, το ΕΔΜ, η GDISC και ο IGC επαληθεύουν πρώτα εάν οι πληροφορίες υπάρχουν ήδη σε μία από τις βάσεις δεδομένων.

Φυλλάδιο

Εθνική βάση δεδομένων για τις εξελίξεις στον τομέα του ασύλου 

Η εθνική βάση δεδομένων για τις εξελίξεις στον τομέα του ασύλου παρουσιάζει μια επισκόπηση των νομοθετικών, θεσμικών και πολιτικών αλλαγών στις χώρες της ΕΕ+ που αναφέρονται στην έκθεση για το άσυλο. Οι κύριες εξελίξεις μπορούν εύκολα να αναζητηθούν ανά χώρα, έτος, είδος ανάπτυξης και βήματα της διαδικασίας ασύλου.

Φυλλάδιο έκθεσης για το άσυλο   Πρόσβαση στην εθνική βάση δεδομένων για τις εξελίξεις στον τομέα του ασύλου

Who is Who στη διεθνή προστασία

Το Who is Who στη διεθνή προστασία είναι ένα έργο χαρτογράφησης των βασικών ενδιαφερομένων και των ρόλων τους στα συστήματα ασύλου και υποδοχής. Οι πληροφορίες βασίζονται σε δημοσίως διαθέσιμες πηγές και εκθέσεις του EUAA. Η πλατφόρμα, η οποία διαθέτει διαδραστικές απεικονίσεις δεδομένων, ενημερώνεται τακτικά με νέα θέματα.

Φυλλάδιο Πρόσβαση στην πύλη Who is Who στη διεθνή προστασία