Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανάλυση δεδομένων και έρευνα

Οι δραστηριότητες του EUAA στην ανάλυση δεδομένων και την έρευνα επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Έχουμε δημιουργήσει, διατηρούμε και αναπτύσσουμε ανταλλαγές δεδομένων, στο πλαίσιο των οποίων παρέχεται μια συγκρίσιμη και ολοκληρωμένη άποψη για την πρακτική λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ). Παράγουμε υψηλής ποιότητας και έγκαιρα αναλυτικά αποτελέσματα σχετικά με τη μετανάστευση που σχετίζεται με το άσυλο και τις σχετικές πτυχές του ΚΕΣΑ για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Αναπτύσσουμε δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης, μελλοντικές αναλύσεις και έρευνα για τις βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης που σχετίζεται με το άσυλο.

Στην περιοχή ανάλυσης μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα περιορισμένων αναλυτικών αποτελεσμάτων σχετικά με τη μετανάστευση που σχετίζεται με το άσυλο.

Αποκτήστε πρόσβαση στην περιοχή ανάλυσης    ή   ζητήστε πρόσβαση*

*Πρόσβαση στην περιοχή ανάλυσης μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε μέλη του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε υπηρεσίες ΔΕΥ και σε αρχές ασύλου των χωρών ΕΕ+.
 

Στατιστικές για το άσυλο

Δεδομένα συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας

Δραστηριότητες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διεθνή προστασία άρχισαν να πραγματοποιούνται το 2013, βάσει του άρθρου 33 του κανονισμού Δουβλίνο III και του άρθρου 9 παράγραφος 3 του κανονισμού EASO.

Ο EUAA εξακολουθεί να αναπτύσσει έναν μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών που συλλέγει δεδομένα από τις αρμόδιες αρχές 29 χωρών της ΕΕ+ (κράτη μέλη της ΕΕ, μαζί με τη Νορβηγία και την Ελβετία), ο οποίος στηρίζει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας (ΣΕΠΕ) του EUAA.

Οι δείκτες του ΣΕΠΕ επικεντρώνονται σε όλα τα βασικά στάδια του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ). 

CEAS

 
Καθώς το ΚΕΣΑ είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών έχει αναπτυχθεί σε επαναληπτικά στάδια. Το δεύτερο στάδιο που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2014 επικεντρώθηκε στην πρώτη φάση της διαδικασίας ασύλου, ενώ το τρίτο στάδιο, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015, επικεντρώθηκε στην πρόσβαση στη διαδικασία, στην υποδοχή και στο σύστημα Δουβλίνο. Στις αρχές του 2018, η ανταλλαγή πληροφοριών για το τέταρτο στάδιο του ΣΕΠΕ άρχισε να επικεντρώνεται στις αποφάσεις που εκδίδονται στο στάδιο της προσφυγής ή της επανεξέτασης.
 
Τα δεδομένα του ΣΕΠΕ αποτελούνται από προσωρινά δεδομένα που κοινοποιούνται σε σύντομα χρονοδιαγράμματα με στόχο να παρέχουν μια εκτίμηση των τελευταίων τάσεων στον τομέα του ασύλου σε όλες τις χώρες της ΕΕ+ σε όσο το δυνατόν πιο πραγματικό χρόνο. 

Κατά την ανάπτυξη των δεικτών του ΣΕΠΕ, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να συνάδουν όσο το δυνατόν περισσότερο με τις υφιστάμενες επίσημες στατιστικές της ΕΕ στον τομέα του ασύλου. 

Επίσημες στατιστικές της ΕΕ στον τομέα του ασύλου 

Κατά την ανάπτυξη των δεικτών του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας, ο EUAA συνεργάζεται στενά με την Eurostat για να διασφαλίσει ότι καθένας από τους εν λόγω δείκτες συνάδει όσο το δυνατόν περισσότερο με τις υφιστάμενες επίσημες στατιστικές στον τομέα του ασύλου που συλλέγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/851. Η Eurostat δημοσιεύει τακτικά στον ιστότοπό της επίσημες στατιστικές για το άσυλο

Οι επίσημες στατιστικές που δημοσιεύει η Eurostat είναι η κύρια πηγή δεδομένων που αναλύονται στην ετήσια έκθεση του EUAA για το άσυλο, καθώς και στη σύνοψη της κατάστασης του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ετήσια επισκόπηση που περιλαμβάνει διαδραστική απεικόνιση ορισμένων βασικών δεικτών στον τομέα του ασύλου.

Εκτός από τις εν λόγω στατιστικές της ΕΕ για το άσυλο, οι σχετικές εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για το άσυλο δημοσιεύουν επίσης τακτικά εθνικές επίσημες στατιστικές για το άσυλο.

Στρατηγική ανάλυση

Το έργο του EUAA για τη στρατηγική ανάλυση επικεντρώνεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας και έγκαιρων αναλυτικών αποτελεσμάτων σχετικά με τη μετανάστευση που σχετίζεται με το άσυλο και τις σχετικές πτυχές του ΚΕΣΑ για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Εκπονούνται τακτικές αναλύσεις σχετικά με τις τελευταίες τάσεις, προκειμένου να παρέχονται στις αρχές ασύλου στις χώρες ΕΕ+ και στα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ πληροφορίες για την κατάσταση όσον αφορά το άσυλο στις χώρες της ΕΕ+. Οι εν λόγω αναλύσεις βασίζονται κυρίως σε ανταλλαγές δεδομένων στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας (ΣΕΠΕ), το οποίο παρέχει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις σχετικές εξελίξεις, τα πρότυπα και τις τάσεις. Ωστόσο, οι αναλύσεις αποσκοπούν επίσης στην ενσωμάτωση πληροφοριών και στατιστικών από άλλες διαθέσιμες πηγές απευθείας στον EUAA ή μέσω συνεργαζόμενων φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και πληροφοριών από ανοιχτές πηγές. 

Τα αποτελέσματα της στρατηγικής ανάλυσης καλύπτουν τακτικές εκθέσεις σε διαφορετικά διαστήματα (εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια) και εκθέσεις ad-hoc ανάλογα με τις προσδιορισμένες ανάγκες και συμφέροντα του EUAA και των βασικών ενδιαφερομένων του. Ορισμένες εκθέσεις είναι γενικές, π.χ. ανάλυση της εξέλιξης των δεικτών στον τομέα του ασύλου στις χώρες της ΕΕ+ ή των τάσεων στις σχέσεις με τις χώρες καταγωγής. Άλλες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες πτυχές του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, όπως ο κανονισμός Δουβλίνο III ή η υποδοχή. Πληροφορίες από τις στρατηγικές αναλύσεις παρουσιάζονται τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο του EUAA, στα δίκτυα EUAA με μέλη των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου και των συνεργαζόμενων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η ομάδα στρατηγικών αναλύσεων του EUAA συντονίζει επίσης πιλοτικά έργα για νέα είδη αναλύσεων και εκτελεί εργασίες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων μεθοδολογιών για την ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων σε θέματα συνάφειας.

Τα αποτελέσματα των στρατηγικών αναλύσεων παράγονται επίσης για ένα ευρύτερο κοινό. Ο EUAA παρουσιάζει μηνιαίως μια ανάλυση των τελευταίων τάσεων στον τομέα του ασύλου, η οποία επικεντρώνεται στις αιτήσεις για διεθνή προστασία που υποβάλλονται στις χώρες ΕΕ+, τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για θέματα ασύλου σε πρώτο βαθμό και τις εκκρεμείς υποθέσεις.

Περιλαμβάνεται επίσης μια ενότητα η οποία εστιάζει σε επιλεγμένες χώρες καταγωγής καθώς και διαδραστικές απεικονίσεις. Επιπλέον, κάθε χρόνο, ο EUAA καταρτίζει μια εκτενή έκθεση για το άσυλο: την Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ, η ανάλυση δεδομένων της οποίας βασίζεται κυρίως σε στοιχεία της Eurostat. Δεδομένου ότι η εν λόγω ανάλυση, η οποία βασίζεται σε επίσημα στατιστικά στοιχεία, δεν μπορεί παρά να δημοσιευτεί αργότερα εντός του έτους, δημοσιεύεται αρχικά προκαταρκτική ετήσια ανάλυση , η οποία βασίζεται σε στοιχεία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας (ΣΕΠΕ).

Ερευνητικό πρόγραμμα

Ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για τη μετανάστευση που σχετίζεται με το άσυλο, ο EUAA διεξάγει έρευνα με στόχο να αποσαφηνίσει τις αιτίες φυγής, προσέλκυσης και παρέμβασης που καθορίζουν την «αναγκαστική» μετανάστευση στην Ευρώπη, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός εμπειρικού μοντέλου για την ανάλυση και, ει δυνατόν, την πρόγνωση της μετανάστευσης που σχετίζεται με το άσυλο σε επίπεδο ΕΕ. Βασικός στόχος του ερευνητικού προγράμματος, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με φορείς εμπειρογνωμόνων σε θεσμικά όργανα της ΕΕ και χώρες ΕΕ+, την κοινωνία των πολιτών και τον ακαδημαϊκό κόσμο, είναι η ανάπτυξη ενός εμπειρικού μοντέλου μετανάστευσης στην ΕΕ που σχετίζεται με το άσυλο. 

Η έρευνα του EUAA αποτελείται από τρεις κύριους τομείς εργασίας:

 • Διαμόρφωση επισκόπησης για τις σχετικές υφιστάμενες εργασίες

  Προσδιορισμός των υφιστάμενων γνώσεων, διενεργώντας ανασκοπήσεις στη βιβλιογραφία σχετικά με τις αιτίες φυγής/παράγοντες έλξης και έρευνες για τα υφιστάμενα μοντέλα της μετανάστευσης που σχετίζεται με το άσυλο.

 • Συμμετοχή σε εμπειρικές εργασίες

  Έρευνα για την προώθηση της κατανόησης των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης που σχετίζεται με το άσυλο από τη σκοπιά των μεταναστών. Έπειτα από τη διενέργεια μελέτης σκοπιμότητας και ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, ο EUAA σχεδιάζει να ξεκινήσει έρευνες σε κέντρα υποδοχής σε όλες τις χώρες της ΕΕ+.

 • Δημιουργία εμπειρικού μοντέλου μετανάστευσης που σχετίζεται με το άσυλο

  Δημιουργία μοντέλου μετανάστευσης του EUAA, μέσω του προσδιορισμού των πλέον σχετικών καθοριστικών παραγόντων και ελέγχου των δυνατοτήτων του στην πρόβλεψη της μεταναστευτικής πίεσης στο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Ο EUAA καταρτίζει επίσης μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση των πηγών πληροφοριών για την έγκαιρη προειδοποίηση, τον δείκτη αιτιών φυγής του EUAA. 

Surveys to understand Asylum-related Migration (SAM)

The Survey of Asylum-related Migrants (SAM) is a multi-country project designed to collect testimonies directly from people seeking international protection across the European Union.

Based on the premise that digital literacy is increasingly prevalent, the project uses online, self-administered surveys that can be completed on smartphones and offers the possibility to survey large numbers of migrants at the same time. The primary objective of SAM is to establish a permanent system of collecting standardised, reliable, and comparable data on relevant topics, such as push and pull factors, travel histories and migrants’ future aspirations. Understanding these drivers both facilitates general preparedness to deal with a high number of arrivals but also to better inform policymakers. 

Based on a proof of concept which was successfully tested in Greece in October 2021, SAM was quickly adapted to respond to the increasing need for reliable data regarding persons displaced by the war in Ukraine to the EU+. On 11 April 2022, the EUAA launched the Survey of Arriving Migrants for Displaced People from Ukraine, with the support of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  Publicly available outputs based on the survey results include factsheets (June 2022February 2023) as well as an in-depth Joint Report (October 2022) with OECD and IOM on profiles, experiences, and aspirations of the affected populations.

The project’s online questionnaire, which is available in EnglishUkrainian and Russian seeks information on the journey to Europe and any future relocation plans, family composition, educational background as well as the personal situation of the refugee. It is entirely anonymous and voluntary.

The questionnaire was updated on 9 February 2023 to reflect new topics of interest, such as returns and back and forth movements, as well as needs of displaced population. Two thematic factsheets have been published since then:

 1. The thematic factsheet on Reception and Registration (June 2023) provides results from more than 2 100 respondents on the revised survey with insights for reception and registration of displaced persons from Ukraine, demographic profiles, employment status, access to accommodation, levels of satisfaction with key aspects of living in the host countries and most urgent needs.
 2. The thematic factsheet on Education and Employment (October 2023) provides results from more than 4 200 respondents on the revised survey with insights for education and employment of displaced persons from Ukraine, demographic profiles, as well as elements of the background and future perspectives related to both education and employment.

The EUAA has been utilising its focal contact points across Member States and international organisations, as well as social media channels, to reach the target audience. The results of the survey are evaluated on a regular basis and provided to EU Member States, along with real time analysis and dashboards that can support the work done on the ground.

Ukraine Survey

Early warning and forecasting asylum-related migration

Events such as conflict, economic hardship, poor governance, deteriorating political situations and social exclusion of marginalised groups all have the potential to internally displace entire communities or force them to leave their homes to seek refuge in other countries. The EUAA uses big data on media-covered events (GDELT) to monitor such events, which are selected and weighted according to the magnitude of the effect they are likely to have on asylum-related migration. In the interests of simplification, and for analytical purposes, these data have been aggregated into a composite indicator for each country of the world, the EUAA Push Factor Index (PFI). Read more information on applications of the EUAA PFI.

Migration, and especially asylum-related migration, is a complex system, affected by short-lived, context-dependent drivers that interact with each other in unexpected ways and vary wildly between individual displacement events. As a result, migration forecasts which depend on local knowledge and on/off low-quality data tend to be limited in time, space, and scope. To mitigate this issue and to create a system that can be applied at the level of the EU+ countries, the EUAA has developed a data-driven adaptive system that uses machine-learning algorithms to combine administrative data with non-traditional data sources at scale. 

Push and pull factors

The push and pull factors of asylum-related migration, a literature review (download report, published in 2016) contains information that addresses the push and pull factors of migration, with particular attention to asylum-related migration and includes empirical studies and studies developing theoretical frameworks aimed at gaining insight into migration movements.

The review includes different kinds of studies, such as academic research, policy or position papers, briefs, and research reports. More than 300 resources were selected based on systematic searches in trusted search engines such as Web of Science and Google Scholar, and supplemented by extensive searches of the IOM library database.

Relevant reports

An innovative framework for analyzing asylum-related migration. "International Organisation for Migration (2023), Harnessing Data Innovation for Migration Policy: A Handbook for Practitioners" (EUAA contribution in Chapter 4).

Carammia, M., Iacus, S.M. & Wilkin, T. Forecasting asylum-related migration flows with machine learning and data at scale. Sci Rep 12, 1457 (2022).

Napierała J, Hilton J, Forster JJ, Carammia M, Bijak J. Toward an Early Warning  System for Monitoring  Asylum-Related Migration  Flows in Europe. International Migration Review. October 2021. doi:10.1177/01979183211035736

Forecasting asylum-related migration to the European Union and bridging the gap between evidence and policy. Migration Policy Practice Vol. X, Number 4, September–December 2020.

Using big data to estimate migration “push factors” from Africa. International Organisation for Migration (2020), Migration in West and North Africa and across the Mediterranean - Trends, risks, development and governance.

The quantitative assessment of asylum-related migration. A survey of methodologies.